Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

Podpora Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave

Občianske združenie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave bolo založené s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, na podporu žiackych odborných, kultúrnych a športových aktivít, na podporu talentovaných žiakov, na skvalitnenie materiálneho vybavenia školy a celkové zlešpenie podmienok pre prácu učiteľov. 

Naše občianske združenie môžete podporiť niekoľkými spôsobmi:

 • venovaním 2% dane z príjmov (bližšie informácie získate kliknutím na odkaz 2% DANE)
 • ľubovoľným finančným príspevkom z dobrej vôle

 

Účet občianskeho združenia vo VÚB, a.s.

  IBAN: SK57 0200 0000 0001 7143 7012  

Druhá možnosť finančnej podpory prostredníctvom príspevku je organizovaná Združením rodičov školy, ktoré na svojom zasadnutí schvaľuje jeho výšku. Pre školský rok 2017/2018 bol stanovený ročný príspevok vo výške 50 EUR.

Účet rodičovského združenia v SLSP, a.s.

  IBAN: SK14 0900 0000 0051 4444 8683 

Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu žiaka.

Popri finančnej podpore však možno škole pomôcť aj inak - napríklad darovaním kancelárskych potrieb, odbornou literatúrou, tlačivami, formou odborných prednášok pre našich žiakov z oblasti daňovníctva, bankovníctva, poisťovníctva či podnikateľských zručností, výpočtovou technikou, čistiacimmi prostriedkami, vykonaním rôznych údržbárskch či stavebných prác.

Zaujíma vás, na čo boli použité peniaze občianskeho združenia a združenia rodičov školy? Konkrétne údaje sú dostupné prostredníctvom Rady rodičov, vždy však ide o výdavky, ktoré sú prínosom pre našich žiakov:

 • činnosť cvičnej firmy (účasť na veľtrhoch, propagačné materiály, kancelárske potreby
 • činnosť JA Firmy aplikovanej ekonómie (veľtrh, valné zhromaždenie, kancelárske potreby)
 • lyžiarsky výcvik žiakov prvého ročníka
 • organizácia školského veľtrhu pre druhý ročník
 • kurz na ochranu zdravia a prírody v treťom ročníku
 • príspevok na stužkovú slávnosť štvrtákov
 • odmeny žiakom za olympiády, odborné súťaže a kvízy
 • náklady na vycestovanie žiakov na individuálne odborné súťaže
 • podpora stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • ceny do športových súťaží a turnajov
 • imatrikulácia prvákov (tričká s logom školy)
 • podpora enviromentálnej výchovy - súťaž Recyklohry
 • údržba a oprava inventáru, pri ktorých nebol zistený vinník
 • nákup VT a učebných pomôcok, ktoré zvyšujú kvalitu výuky
 • propagácia aktivít žiakov školy
 • vedenie školského časopisu
 • činnosť študentského parlamentu
 • príspevok na odborné exkurzie mimo Bratislavy
 • odborné prednášky a workshopy pre žiakov