Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt
Výchovná poradkyňa a školská psychologička Prihláška na VŠ - pokyny na vypĺňanie

Výchovno-vzdelávacie poradenstvo

Výchovná poradkyňa

   Ing. Nataša Soboličová

Konzultačné hodiny (kabinet účtovníctva):

Utorok 10.40 - 12.30 (4.- 5. hodina)

Kontakt: sobolicova.skola@gmail.com

Školská psychologička

   Mgr. Pavlína Valíčková

Konzultačné hodiny (najvyššie poschodie):

Štvrtok 08.50 - 12.50

Kontakt: psychologicka.oanba@gmail.com

S čím vám vieme pomôcť?

  • kariérne poradenstvo - profesijná orientácia žiakov IV. ročníka, informácie o formách štúdia na vysokých školách
  • školská integrácia - v prípade diagnostikovaných porúch učenia alebo zdravotných problémov (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
  • konzultácie - so žiakmi, rodičmi a učiteľmi pri riešení vzdelávacích problémov (nedostatok motivácie, neprospievanie, adaptácia na SŠ, zvládanie stresu, a pod.) alebo výchovných problémov (vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi, záškoláctvo, závislosti, zneužívanie, šikanovanie, atď.)
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami - psychológ, špeciálny pedagóg, CPPPaP

 

Spolupracujeme s
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Drieňová 36, Bratislava 
tel. č.: 02/43 63 25 88
email: pppba2@svsba.sk

 

Maturanti! Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ nájdete v hornej ponuke tejto stránky.


Ako sa učiť efektívne

V odkaze nájdete dobré rady pre každého, 

kto nechce strácať čas bifľovaním.