Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Cvičná firma - praktikum CFP
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hospodársky týždeň HTZ
Informatika INF
Jazyková odborná príprava JOD
Konverzácia z anglického jazyka KAJ
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Počítačové zručnosti PQZ
Podnikateľské zručnosti PUL
Poisťovníctvo POI
Praktická časť odbornej zložky OIP
Praktické účtovníctvo PUT
Právna náuka PRN
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018