• Vaša podpora našej Nevädzke

   • Občianske združenie


    Občianske združenie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave bolo založené s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, na podporu žiackych odborných, kultúrnych a športových aktivít, na podporu talentovaných žiakov, na skvalitnenie materiálneho vybavenia školy a celkové zlepšenie podmienok pre prácu učiteľov. 

    Občianske združenie môžete podporiť ľubovoľným finančným príspevkom.

    a) venovaním 2% dane z príjmov (bližšie informácie získate kliknutím na odkaz 2% DANE)

    b) ľubovoľným finančným príspevkom z dobrej vôle

    Účet (IBAN) občianskeho združenia vo VÚB, a.s.

      SK57 0200 0000 0001 7143 7012  

    Identifikačné údaje:

    Názov:   Priatelia Obchodnej akadémie
                   na Nevädzovej 3 v Bratislave, o.z.

    Sídlo:     Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
    IČO:       30 807 344
    DIČ:       20 20 88 41 95

    Stanovy OZ
    Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3

   • Rodičovský príspevok


    Druhá možnosť finančnej podpory prostredníctvom príspevku je organizovaná Združením rodičov školy. Zástupcovia rodičov z jednotlivých tried schvaľujú na svojom prvom zasadnutí jeho výšku a kontrolujú jeho použitie.

    Pre aktuálny školský rok bol Radou rodičov schválený dobrovoľný ročný príspevok vo forme daru vo výške 50 EUR na žiaka (súrodenci spolu 75 EUR).

    Účet (IBAN) rodičovského združenia vo VÚB, a.s.

      SK15 0200 0000 0044 6416 3359

    Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu žiaka.

    Dátum prijatia vášho príspevku na uvedený bankový účet si môžete kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky v časti Platby. Údaje o prijatých platbách sú aktualizované týždenne.

    • Ďalšie formy podpory

     Popri finančnej podpore však možno škole pomôcť aj inak - napríklad darovaním kancelárskych potrieb, odbornou literatúrou, tlačivami, formou odborných prednášok pre našich žiakov z oblasti daňovníctva, bankovníctva, poisťovníctva či podnikateľských zručností, výpočtovou technikou, čistiacimi prostriedkami, vykonaním rôznych údržbárskch či stavebných prác.

  • Na čo použijeme vašu finančnú podporu?


   Zaujíma vás, na čo boli použité peniaze občianskeho združenia a združenia rodičov školy?
   Konkrétne údaje sú dostupné prostredníctvom Rady rodičov, vždy však ide o výdavky, ktoré sú prínosom pre našich žiakov.
   Pri každej konkrétnej aktivite zverejnenej na hlavnej webovej stránke školy v časti Novinky uvádzame, či bola podporená z týchto zdrojov. Najčastejšie ide o:

   • aktivity cvičnej firmy (účasť na veľtrhoch, propagačné materiály, kancelárske potreby)
   • činnosť študentskej firmy aplikovanej ekonómie (veľtrh, valné zhromaždenie, kancelárske potreby)
   • poplatok za testovanie ECDL pre žiakov, ktorí dosiahnu v skúške úspešnosť viac ako 90%
   • príspevok na dopravu na lyžiarsky výcvik pre žiakov prvého ročníka
   • organizácia školského veľtrhu pre druhý ročník
   • príspevok na kurz na ochranu zdravia a prírody v treťom ročníku
   • príspevok na stužkovú slávnosť štvrtákov
   • odmeny žiakom za olympiády, odborné súťaže a kvízy
   • náklady na vycestovanie žiakov na individuálne odborné súťaže
   • podpora stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
   • ceny do športových súťaží a turnajov
   • imatrikulácia prvákov (tričká s logom školy)
   • podpora enviromentálnej výchovy - súťaž Recyklohry
   • údržba a oprava inventáru, pri ktorých nebol zistený vinník
   • nákup VT a učebných pomôcok, ktoré zvyšujú kvalitu výuky
   • propagácia aktivít žiakov školy
   • vedenie školského časopisu
   • činnosť školského parlamentu
   • príspevok na odborné exkurzie mimo Bratislavy
   • odborné prednášky a workshopy pre žiakov

  V mene našich žiakov vám zo srdca ďakujeme   heart

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk