• VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

    Tento projekt sa na našej škole realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Strategický cieľ projektu:
    Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

    Realizátori projektu:
    Centrum vedecko-technických informácií - hlavný koordinátor
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - partner
    Žilinská univerzita v Žiline - partner
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - partner
    Technická univerzita v Košiciach - partner
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - partner

    Aktivity realizované na našej škole prostredníctvom projektu:

    • inovácia vzdelávania zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, geografie a odborných ekonomických predmetov pomocu IKT nástrojov
    • overovanie a používanie inovatívnych metodík v týchto predmetoch so zameraním na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov strednej školy
    • vzdelávanie učiteľov (aj formou webinárov) pre využívanie inovatívnych metodík, digitálnych nástrojov a online vyučovanie
    • realizácia  otvorených hodín ako platformy pre príklady dobrej praxe a výmenu skúsenosti 
    • realizácia popularizačných a motivačných aktivít v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania žiakov a učiteľov prezenčnou, dištančnou a videokonferenčnou formou
    • zvýšenie digitálnej gramotnosti a komunikačných kompetencií žiakov a učiteľov prípravou na testovanie ECDL (tzv. Európsky počítačový vodičský preukaz) a ECo_C (Európsky komunikačný certifikát)

     

    Viac informácií o zapojených školách a obsahu projektu nájdete na stránke www.itakademia.sk.

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564