• VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

    Tento projekt sa na našej škole realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Strategický cieľ projektu:
    Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

    Realizátori projektu:
    Centrum vedecko-technických informácií - hlavný koordinátor
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - partner
    Žilinská univerzita v Žiline - partner
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - partner
    Technická univerzita v Košiciach - partner
    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - partner

    Aktivity realizované na našej škole prostredníctvom projektu:

    • inovácia vzdelávania zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, geografie a odborných ekonomických predmetov pomocu IKT nástrojov
    • overovanie a používanie inovatívnych metodík v týchto predmetoch so zameraním na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov strednej školy
    • vzdelávanie učiteľov (aj formou webinárov) pre využívanie inovatívnych metodík, digitálnych nástrojov a online vyučovanie
    • realizácia  otvorených hodín ako platformy pre príklady dobrej praxe a výmenu skúsenosti 
    • realizácia popularizačných a motivačných aktivít v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania žiakov a učiteľov prezenčnou, dištančnou a videokonferenčnou formou
    • zvýšenie digitálnej gramotnosti a komunikačných kompetencií žiakov a učiteľov prípravou na testovanie ECDL (tzv. Európsky počítačový vodičský preukaz) a ECo_C (Európsky komunikačný certifikát)

     

    Viac informácií o zapojených školách a obsahu projektu nájdete na stránke www.itakademia.sk.

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk