• Vyhlásenie o prístupnosti

  • Vyhlásenie o prístupnosti

   Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

   Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo oanba.edupage.org.

   Stav súladu

   Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

   Neprístupný obsah
   • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
   • Captcha za účelom overenia je ponúknutá iba ako obrázok. Asistenčná technológia nedokáže prečítať text z obrázku. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
   • Pri synchronizovaných médiách sa pre dynamické multimediálne prvky alebo audiokomentár vopred
    nahratého video záznamu neposkytuje alternatíva. [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium nahraté vopred]
   • Niektoré zoznamy v kóde stránky nie sú prezentované správnym HTML tagom ul / li /ol. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
   • Neoddeliteľné medzery sa používajú na vytvorenie prázdneho miesta a vytvorenia tabuľkového zobrazenia.[Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
   • Nevidiaci používateľ sa nevie orientovať na webovom sídle podľa smerovacieho navádzania ako – vpravo, vľavo, hore, dole. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
   • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
   • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované v podobe obrázku. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
   • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
   • Pri identifikovaní chyby vo formulári sa zobrazí upozornenie, ktoré sa po pár sekundách stratí, používateľ preto nemusí mať dostatok času na prečítanie. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
   • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
   • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
   • Niektoré prvky nemajú viditeľné zameranie definované. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
   • Všetky dostupné zahraničné mutácie webového sídla neprekladajú obsah do vybraného jazyka. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí ]
   • Prvky sa neidentifikujú jednote v rámci súboru webových stránok s rovnakou funkciou. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
   • Zistená chyba pri zadávaní vstupu sa označuje iba z funkcie prehliadača. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
   • Nesprávne použitie HTML značiek. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
   • Bočné menu obsahuje vnorené položky, používateľ nie je informovaný o otvorení/zatvorení položky a počte podpoložiek. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
    
   Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

   Toto vyhlásenie bolo vypracované 01.10.2021.

   Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením a na základe výsledkov hĺbkovej analýzy vypracovanej Odborom kontroly, správnych konaní
   a štandardov ITVS zo dňa 29.09.2021.

   Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 17.08.2022.

   Spätná väzba a kontaktné informácie

   V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na emailovej adrese: oanba@oanba.sk
   Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Obchodná akadémia, Nevädzová 3 v Bratislave.
   Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Ing. Adriana Jurášková, zástupkyňa riaditeľky školy.

   Vynucovacie konanie

   V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

    

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk