• Certifikáty k softvéru Omega, Alfa a Olymp

   • Podmienky pre získanie certifikátov

    Obchodná akadémia pripravila pre najlepších absolventov osobitný bonus - originálny certifikát firmy Kros k jeho programom Omega (podvojné účtovníctvo), Alfa plus (jednoduché účtovníctvo) a Olymp (mzdy).

    Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo boli obdobným spôsobom preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním.
    Týmto certifikátom chceme dať absolventom školy niečo navyše - niečo, čo im môže pomôcť pri hľadaní zamestnania.

    Certifikát OMEGA bude spolu s maturitným vysvedčením udelený každému absolventovi denného a diaľkového štúdia, kto splnil súčasne dve podmienky:

    a) z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY maturitnej skúšky bol hodnotený známkou výborný alebo chválitebný,

    b) v predmetoch ÚČTOVNÍCTVO a EKONOMICKÉ CVIČENIA bol v oboch polrokoch posledného ročníka hodnotený známkou výborný alebo chválitebný.

    Certifikát ALFA plus a Olymp bude udelený každému absolventovi denného štúdia, ktorý splnil zároveň obe podmienky:

    a) má nárok na certifikát Omega

    b) absolvoval voliteľný predmet PRAKTICKÉ ÚČTOVNÍCTVO a v žiadnom polroku nemal horšiu známku ako chválitebný.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk