• Vnútorný poriadok školy 2023/2024

   • Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave kladie dôraz na vytváranie pokojnej školskej atmosféry a svoju tradíciu si buduje na vzájomnej dôvere a tolerancii medzi učiteľmi a žiakmi.
    Nevyhnutnou podmienkou dobrej pracovnej atmosféry, vzájomnej dôvery a dosahovania čo najlepších študijných výsledkov je efektívna organizácia práce a dodržiavanie dohodnutých zásad a pravidiel tak, ako sú sformulované vo tomto Vnútornom poriadku školy.

     

    I. ORGANIZÁCIA ČASOVÉHO ROZVRHU

       Poradie hodiny  

      Trvanie vyučovacej hodiny 

      Nasleduje prestávka 

    1.

    08.00 – 08.45

      5 min

    2.

    08.50 – 09.35

    10 min

    3.

    09.45 – 10.30

      5 min

    4.

    10.35 – 11.20

    30 min

    5.

    11.50 – 12.35

    20 min

    6.

    12.55 – 13.40

      5 min

    7.

    13.45 – 14.30

      5 min

    8.

    14.35 – 15.20

     

     

    II. DOCHÁDZKA A SPRÁVANIE SA NA VYUČOVANÍ

     

    1. Budova školy sa pre žiakov otvára o 7.30 hodine. Žiak chodí do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania. 
      
    2. Žiak je povinný pri príchode do školy označiť svoj príchod v elektronickom dochádzkovom systéme pomocou karty s menom a fotografiou (ISIC, a pod.). Rovnako označí svoj odchod aj pri odchode zo školy. Terminál elektronického dochádzkového systému sa nachádza v pavilóne A, B a D, žiak pritom môže použiť ktorýkoľvek terminál.
      

    3. Ak sa žiak nemôže preukázať kartou (napr. si ju zabudol), zapíše svoj príchod a odchod do písomne vedenej evidencie dochádzky na vrátnici školy.
      

    4. Za porušenie vnútorného poriadku školy so zápisom v triednej knihe sa bude považovať situácia, keď žiak opakovane neoznačuje príchod, resp. odchod pomocou karty v elektronickom dochádzkovom systéme alebo sa nezapisuje do evidencie dochádzky, hoci sa vyučovania zúčastnil.
      

    5. Žiaka, ktorý príde do určenej triedy po začiatku vyučovania, zapíše vyučujúci do triednej knihy s označením „mešká“.
      
    6. Za tri neskoré príchody na vyučovanie môže triedny učiteľ udeliť žiakovi 1 neospravedlnenú hodinu.
      
    7. Žiak je povinný prezúvať sa pri vstupe do učebne do prezuviek. Kabát a obuv si odkladá do pridelenej skrinky pred vlastnou triedou, pri vstupe do budovy si zloží pokrývku hlavy (čiapka, šiltovka, klobúk).
      
    8. Pri stretnutí s vyučujúcimi a pracovníkmi školy žiak slušne pozdraví a dá im prednosť pri vchádzaní do budovy.
      
    9. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské a mimoškolské akcie včas, riadne pripravený a primerane oblečený. Za nevhodné oblečenie sa považuje odev vyzývavý, špinavý alebo neprimeraný vzhľadom k charakteru vzdelávacieho procesu.
     Zakazuje sa nosenie oblečenia s vulgárnymi a nenávistnými nápismi či vyobrazeniami - v takom prípade má vyučujúci právo nariadiť žiakovi výmenu oblečenia. Ak žiakovi z tohto dôvodu vznikne absencia, bude sa považovať za neospravedlnenú.

      
    10. Ak žiak nie je pripravený na vyučovanie, ospravedlňuje sa vyučujúcemu ihneď na začiatku hodiny.
      
    11. Účasť na triednických hodinách je povinná. Neospravedlnená neprítomnosť na triednickej hodine sa zapíše do triednej knihy ako priestupok.
      
    12. Každý žiak má triednym učiteľom určené miesto v lavici, ktoré nesmie svojvoľne meniť na žiadnej hodine. V odbornej počítačovej miestnosti musí sedieť pri tom počítači, ktorý mu bol pridelený na začiatku školského roka, v prípade technických problémov ho môže zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.
      
    13. V priebehu vyučovacej hodiny žiak pracuje, neruší nevhodným správaním spolužiakov ani vyučujúceho.
    14. Žiak nesmie počas vyučovania používať bez povolenia učiteľa mobilný telefón ani iné podobné elektronické zariadenia (iPod, MP3, tablet a pod.). Na začiatku vyučovacej hodiny ho odovzdá vo vypnutom stave na katedru do prideleného priečinka a po jej skončení si ho odtiaľ vyzdvihne.
    15. Žiaci sú povinní počas školských dní pravidelne sledovať stránku školy a svoje konto v aplikácii Edupage. Informácie pre žiakov a rodičov zasielané elektronicky prostredníctvom tejto aplikácie sa považujú za doručené bez ohľadu na to, či boli otvorené alebo prečítané. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka komunikuje so školou zásadne z rodičovského konta, ktoré mu bolo zaslané na jeho email. Škola odporúča žiakom i rodičom využívať mobilnú verziu Edupage alebo si nastaviť odosielanie notifikácií tak, aby mohli včas prijímať všetky informácie.
      
    16. Žiaci sa presúvajú z jednej triedy do druhej počas prestávok, nie až po začiatku vyučovacej hodiny.
      
    17. V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb v triedach, po chodbách i schodiskách, udržiava čistotu a poriadok, dbá na svoje zdravie a zdravie ostatných.
      
    18. Žiak trávi čas oddychu počas prestávky podľa vlastného uváženia, neopúšťa však areál školy ohraničený plotom. Zároveň platí zákaz používania detského ihriska patriaceho špeciálnej základnej škole, ktoré sa nachádza pri pavilóne D.
      
    19. Na hodinách telesnej a športovej výchovy žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a riadi sa pokynmi vyučujúceho. Oslobodenie od telesnej a športovej výchovy je možné len na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára a so súhlasom zákonného zástupcu žiaka (súčasne). Žiaci oslobodení od telesnej a športovej výchovy sú povinní byť prítomní na hodine.
      
    20. Na poslednej vyučovacej hodine žiak vyloží stoličku, vyčistí si lavicu a svoje okolie. Posledný odchádza z triedy vyučujúci.
        
    21. Žiak môže opustiť vyučovanie v prípade písomného súhlasu rodiča, ktorý o to požiada triedneho učiteľa, zastupujúceho učiteľa, prípadne vedenie školy. Žiak pri opustení školy dostáva od triedneho učiteľa priepustku, ktorú odovzdá na vrátnici školy.
      
    22. Žiak nesmie nosiť do školy zbrane, výrobky obsahujúce tabak, alkohol alebo iné návykové látky, a predmety ohrozujúce zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.
      
    23. Žiakom je zakázané fajčiť vo všetkých priestoroch školy, v jej bezprostrednom okolí a tiež mimo školy na akciách ňou organizovaných. Rovnaký zákaz sa vzťahuje na užívanie alkoholických nápojov, drog a omamných látok. Nerešpektovanie tohto zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy (viď časť VII. Riešenie situácie pri porušení Vnútorného poriadku školy konzumáciou alkoholu, drog a omamných látok a fajčení).
      
    24. V prípade akéhokoľvek správania, ktorého zámerom je zastrašovanie, šikanovanie alebo vydieranie, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie (viď časť VI. Výchovné opatrenia).
      
    25. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť.
      
    26. Žiak zodpovedá za učebnice, ktoré mu škola bezplatne zapožičala, a musí sa správať tak, aby predišiel ich neprimeranému opotrebeniu alebo odcudzeniu. Pri odchode zo školy ich nesmie nechávať v lavici. V prípade straty je povinný zabezpečiť náhradnú učebnicu s rovnocenným obsahom. Výnimočne, ak ide o učebnicu, ktorá už nie je v predaji, bude od neho požadovaná finančná náhrada. 
      
    27. Žiak je povinný šetriť majetok školy. Je zakázané lepiť plagáty na steny alebo ich iným spôsobom znečisťovať. Zakazuje sa lepenie žuvačiek na lavicu, stoličky, klávesnice, počítačové stoly, okná a iný školský majetok. Škodu, ktorá vznikne v areáli školy nedisciplinovaným správaním alebo úmyselným konaním, zaplatí vinník. Ak sa vinník nezistí, škodu uhradí príslušná trieda.
      
    28. V triedach, kde je nainštalovaná elektronická katedra a projektor, má žiak prísne zakázané s nimi manipulovať, vrátane sadania si na katedru. Žiaci nesmú sami obsluhovať tlačiarne ani kopírovacie stroje v triedach a na chodbe. 
      
    29. Pri práci s výpočtovou technikou v odborných učebniach je žiak povinný na začiatku hodiny oznámiť vyučujúcemu každé poškodenie hardvéru alebo softvéru, ktoré zistil. Zároveň sa zapíše do evidencie užívateľov, ktorá sa nachádza pri jeho počítači.
      
    30. V triedach sa z dôvodu bezpečnosti nesmú otvárať horné okná. Pri otváraní spodných okien si žiak overí jeho zaistenie poistkou, aby sa predišlo úrazu.
      
    31. Žiakom je zakázané počas vyučovania a po vyučovaní vodiť si do areálu školy kamarátov a rôzne súkromné návštevy.
      
    32. Žiaci sa zbytočne nezdržujú v priestoroch kabinetov, zborovne a na sekretariáte školy. Všetky požiadavky, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, žiaci vybavujú buď prostredníctvom triedneho učiteľa alebo počas úradných hodín na sekretariáte školy.
      
    33. V pavilóne D žiak zvoní len do učebne, ktorú chce navštíviť, príp. do kabinetu učiteľov. Žiak má prísny zákaz rušiť zvonením vyučovanie v triede, v ktorej nemá vyučovanie.
      
    34. Počas vyučovania je zakázané chodiť na obedy. Žiak môže ísť na obed po vyučovaní alebo počas tej obedňajšej prestávky, ktorú určí vedenie školy na základe počtu stravujúcich sa žiakov v ročníkoch. V školskej jedálni žiaci rešpektujú pokyny vyučujúcich a personálu kuchyne.
      
    35. Priestupok žiaka voči Vnútornému poriadku školy sa zapisuje do predmetu Správanie v elektronickej triednej knihe. Oprávnenie na zápis má učiteľ, ktorý porušenie zistil, triedny učiteľ alebo vedenie školy.

     

    III. NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA NA VYUČOVANÍ

    1. Vyžiadanie žiaka rodičom pre vopred známu príčinu sa uskutočňuje písomnou formou.
      
    2. Ak bude žiak pre vopred známu príčinu chýbať na vyučovaní najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, žiada o uvoľnenie triedneho učiteľa, prípadne zastupujúceho triedneho učiteľa alebo zástupkyňu riaditeľky.
      
    3. Vyžiadanie žiaka zákonným zástupcom na dobu dlhšiu ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni sa uskutočňuje písomne u riaditeľky školy.
      
    4. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov, ktoré neboli vopred známe, je rodič povinný nahlásiť škole bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín.
      
    5. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne doložiť.
      
    6. Ospravedlnenie neúčasti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ihneď po návrate na vyučovanie, najneskôr však na ďalší vyučovací deň. Ak si žiak opakovane túto povinnosť neplní, triedny učiteľ má právo považovať takúto neúčasť za neospravedlnenú aj vtedy, ak je dodatočne písomne doložená.
      
    7. Neúčasť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, môže byť ospravedlnená zákonným zástupcom. Inak je možné ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní len lekárskym potvrdením alebo iným dôveryhodným dokladom. 
      
    8. Plnoletý žiak sa môže v zmysle predchádzajúceho bodu ospravedlňovať aj sám, avšak triedny učiteľ môže prerokovať jeho neprítomnosť s rodičom.
      
    9. Ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu vyučovacích hodín daného predmetu, môže mu riaditeľka školy na návrh vyučujúceho nariadiť vykonanie komisionálnej skúšky.

     

    IV. TRIEDNA SAMOSPRÁVA A POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV

    Žiaci si volia v triede samosprávu, ktorá obhajuje záujmy triedneho kolektívu a spolupracuje s pedagogickým zborom a vedením školy. Triednu samosprávu tvorí:

    • predseda - zastupuje triedu, zodpovedá za správanie a poriadok v triede, predkladá slušným spôsobom požiadavky za triedu triednemu učiteľovi, vyučujúcim a vedeniu školy,

    • podpredseda – pomáha predsedovi a zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti,

    • pokladník – zodpovedá za financie v triede,

    • športový referent – spolupracuje s vyučujúcimi telesnej výchovy pri rôznych športových podujatiach,

    • kultúrny referent – spolupracuje s vyučujúcimi zodpovednými za kultúrne akcie, zabezpečuje príspevky z akcií do školskej kroniky, dbá o nástenku v triede.


    Týždenníci:

    1. Určí ich triedny učiteľ a ich mená sú zapísané v triednej knihe.
      

    2. Na začiatku vyučovacej hodiny sú povinní nahlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
      

    3. Ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút, sú povinní nahlásiť jeho neprítomnosť zástupkyni riaditeľky.
      

    4. Starajú sa o čistotu tabule, separovanie odpadu a poriadok v triede. Po poslednej hodine zabezpečia zatvorenie okien, vypnutie germicídneho žiariča, vyloženie stoličiek, upratanie učebne a poriadok pri skrinkách pridelených svojej triede.
      

    5. Cez prestávku po 1. vyučovacej hodine preberú u vedúcej školskej jedálne košík s desiatou pre svoju triedu a zabezpečia jeho vrátenie ešte v ten istý deň.
      

    6. Za škody vzniknuté neplnením si povinností nesú týždenníci plnú zodpovednosť, hmotné škody uhradia v plnom rozsahu.

     

    V. PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA

    1. O prospechu, správaní a dochádzke žiaka informuje učiteľ zákonného zástupcu žiaka prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, telefonicky alebo písomne.
      

    2. Ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne alebo koná rozdielovú skúšku, žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky.
      

    3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť komisionálnej skúšky zo závažneho dôvodu a ospravedlní svoju neúčasť najneskôr v deň konania skúšky, riaditeľka školy určí náhradný termín komisionálnej skúšky. 
      

    4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa najneskôr v deň konania skúšky, sa z daného predmetu klasifikuje stupňom prospechu nedostatočný.
      

    5. Ak bolo žiakovi povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu, je povinný najneskôr do mesiaca od vydania rozhodnutia písomne predložiť učebný plán, ktorý vopred prerokuje s vyučujúcimi. Učebný plán zahŕňa obsah učiva, príp. úlohy, ktoré musí splniť, spôsob hodnotenia predmetu a predpokladané termíny pre hodnotenie žiaka.
      

    6. Žiak má právo byť vopred oboznámený s kritériami, podľa ktorých bude hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď, výsledky klasifikácie písomných prác sa žiak dozvie najneskôr do 10 vyučovacích dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

     

    VI. VÝCHOVNÉ OPATRENIA

    Opatreniami vo výchove sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny. O udelení výchovných opatrení rozhoduje Pedagogická rada, pričom rešpektuje individuálny prístup pri posudzovaní jednotlivých prípadov.

    Pochvala triednym učiteľom

    • za výborný prospech
    • za reprezentáciu triedy
    • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

    Pochvala riaditeľkou školy

    • za výborný prospech, správanie a dochádzku
    • za úspešnú reprezentáciu školy
    • za mimoriadne aktívny prístup k plneniu si povinností
    • za nezištnú pomoc a vysoko humánny prístup k ľuďom

    Pokarhanie triednym učiteľom

    • za 1-3 neospravedlnené hodiny
    • za 3-5 zápisov o porušení Vnútorného poriadku školy
    • neplnenie si povinností týždenníkov
    • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa alebo vyučujúceho

    Pokarhanie riaditeľkou školy

    • za 4-5 neospravedlnených hodín
    • za 6-8 zápisov o porušení Vnútorného poriadku školy
    • za fajčenie v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou
    • za zdržiavanie sa mimo areálu školy počas vyučovacích hodín a prestávok môže byť udelené pokarhanie riaditeľkou školy až znížená známka zo správania na 2. stupeň

    Zhoršený stupeň klasifikácie správania

    • za 6-8 neospravedlnených hodín – na 2. stupeň
    • za 9 a viac zápisov o porušení Vnútorného poriadku školy – na 2. stupeň
    • za falšovanie dokladov a dokumentácie - na 2. stupeň
    • za 9-10 neospravedlnených hodín – na 3. stupeň
    • za 9 a viac zápisov v triednej knihe a súčasne za 6–8 neospravedlnených hodín - na 3. stupeň
    • za podvádzanie a iné závažné priestupky v zmysle aktuálne platného Metodického pokynu MŠVVaŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl - o stupni klasifikácie rozhodne Pedagogická rada

    Podmienečné vylúčenie zo školy a zníženie známky zo správania na 3. stupeň

    • 11-20 neospravedlnených hodín
    • za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie učiteľov a žiakov do školy alebo na školské akcie
    • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
    • za užívanie alkoholických nápojov v škole alebo na školských akciách
    • za úmyselné ublíženie na zdraví
    • za šikanovanie a vydieranie
    • za prejavy rasovej neznášanlivosti
    • za zvlášť hrubé a opakujúce sa správanie voči pracovníkom školy
    • za vandalizmus a úmyselné poškodzovanie školského majetku
    • za dokázané prechovávanie alebo distribúciu drog alebo iných omamných látok

    Vylúčenie zo školy a zníženie známky zo správania na 4. stupeň

    • nad 20 neospravedlnených hodín na základe rozhodnutia Pedagogickej rady
    • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení
    • za mimoriadne vážne a opakujúce sa priestupky
    • ak bol žiak právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

     

    VII. RIEŠENIE SITUÁCIE PRI PORUŠENÍ VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKOLY KONZUMÁCIOU ALKOHOLU, DROG A OMAMNÝCH LÁTOK A FAJČENÍM

    A. ALKOHOL
    1. K žiakovi, u ktorého vznikne dôvodné podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu v škole alebo na školskej akcii, bude prizvaná polícia, v prípade neplnoletosti žiaka aj jeho zákonný zástupca. Polícia vykoná u žiaka v zmysle platnej legislatívy dychovú skúšku.
    2. O vykonaní skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše. Vedenie školy o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka.
    3. Pri pozitívnom výsledku skúšky budú vyučovacie hodiny, ktoré mal žiak v daný deň ešte absolvovať, považované za neospravedlnené.
    4. Následne bude priestupok voči Vnútornému poriadku školy prerokovaný Pedagogickou radou, ktorá uloží žiakovi výchovné opatrenie v zmysle § 58, ods. 2, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).
    5. Ak bol žiak v škole alebo na školskej akcii pod vplyvom alkoholu, bude klasifikovaný zo správania stupňom 3, a zároveň bude podmienečne vylúčený zo školy.
    6. Zákonný zástupca žiaka bude oboznámený s rozhodnutím Pedagogickej rady.
    7. Ak toto opatrenie nebude účinné a žiak bude naďalej porušovať Vnútorný poriadok školy, škola siahne po najkrajnejšom opatrení – klasifikácii správania stupňom 4 a zároveň nepodmienečným vylúčením zo štúdia.
    B. DROGY A NÁVYKOVÉ LÁTKY
    1. V prípade podozrenia z užitia a prechovávanie drog, bude privolaná polícia a v prípade neplnoletosti žiaka aj jeho zákonný zástupca. Žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi bude odporučená návšteva lekára alebo zdravotníckeho zariadenia, ktoré uskutoční odber a vyšetrenie biologického materiálu na zistenie návykových látok. 
    2. O situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica, ktorú každý zo zúčastnených podpíše.
    3. V prípade, že žiak alebo jeho zákonný zástupca odmietne vyšetrenie na zistenie užitia návykových látok, bude jeho výsledok považovaný za pozitívny.
    4. Pri pozitívnom výsledku skúšky budú vyučovacie hodiny, ktoré mal žiak v daný deň ešte absolvovať, považované za neospravedlnené.
    5. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku Pedagogickou radou, ktorá uloží žiakovi výchovné opatrenia v zmysle Školského zákona a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách.
    6. Ak bol žiak v škole alebo na školskej akcii pod vplyvom drog alebo návykových látok, bude jeho správanie klasifikované stupňom 3, a zároveň bude podmienečne vylúčený zo školy.
    7. Zákonný zástupca žiaka bude oboznámený s rozhodnutím Pedagogickej rady.
    8. V prípade pozitívneho výsledku bude škola ďalej informovať:
     - políciu
     - Centrum protidrogovej prevencie v Bratislave.
    9. Pri zistení, že žiak v škole dokázateľne prechovával alebo distribuoval drogy alebo iné omamné látky, bude na základe rozhodnutia Pedagogickej rady okamžite a nepodmienečne vylúčený zo štúdia. Zároveň škola bude informovať o porušení zákona príslušné štátne orgány.
    C. FAJČENIE
    1. Ak žiak fajčil v areáli školy alebo na akciách organizovaných školou, bude mu udelené pokarhanie riaditeľkou školy.
    2. Pri opakovanom priestupku bude žiakovi uložené výchovné opatrenie, o ktorom rozhodne Pedagogická rada.

     

    VIII. PRÁVA ŽIAKA

    Žiak má právo:

    1. Na kvalitné vyučovanie v každom povinnom a voliteľnom predmete.
      
    2. Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní.
      
    3. Na ochranu svojho súkromia a rodiny.
      
    4. Na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie.
      
    5. Slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme.
      
    6. Na zdôvodnenie klasifikácie.
      
    7. Požiadať o komisionálne preskúšanie.
      
    8. Požiadať o povolenie individuálneho štúdia z vážnych dôvodov.

     

    1. Požiadať o sprístupnenie online vyučovania v prípade, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prezenčného vyučovania. Tento fakt nemá vplyv na evidenciu absencie žiaka na vyučovaní.
      
    2. Využívať podľa svojich potrieb školské zariadenia, učebne, pomôcky a knižnicu.
      
    3. Využívať pomoc triedneho učiteľa a ostatných pedagógov školy, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa.
      
    4. Prihlásiť sa do záujmového krúžku, do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré škola organizuje.
      
    5. Zúčastňovať sa triednej samosprávy, voliť zástupcu do Školského parlamentu a Rady školy a pôsobiť v týchto orgánoch. Školský parlament sa riadi vlastným štatútom, ktorý je zverejnený na stránke školy.
      
    6. Byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.
      
    7. Na výber budúceho štúdia a povolania.

     

    IX. PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

    1. Byť kedykoľvek informovaný o študijných výsledkoch svojho dieťaťa triednym učiteľom, a to na triednych rodičovských združeniach, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi alebo prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
      
    2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a vnútorným poriadkom školy.
      
    3. Byť po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa.
      
    4. Na poradenskú pomoc zo strany školy týkajúcu sa vzdelávania a správania svojho dieťaťa.
      
    5. Na uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov.

     

     

     

    Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou.

    V Bratislave, dňa 28. 08. 2023                                                      

     

    Ing. Jana Orthová
    riaditeľka školy     

     

    Poznámka:
    Žiak a jeho zákonný zástupca potvrdia elektronicky v Edupage, že sa oboznámili s Vnútorným poriadkom školy, a že sú si vedomí svojich práv a povinností, ktoré z toho vyplývajú. Príslušné vyhlásenie je platné vždy na jeden školský rok.

   • Pravidlá pre prácu s internetom v školskej sieti

   • Žiak školy má právo využívať výpočtovú techniku vrátane softvérového vybavenia v učebniach informatiky na vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom na škole, vždy však pod dozorom zamestnanca školy. Právo je možné využiť:

    • počas riadneho vyučovania v pridelenej učebni na základe pokynov vyučujúceho,
    • počas voľných doobedňajších hodín, avšak len so súhlasom vyučujúceho informatiky, ak je zabezpečený dozor a ak v tom čase neprebieha v učebni výuka,
    • v dobe vyhradenej pre krúžky, kde je zabezpečený dozor, avšak len za predpokladu, že žiak odovzdal škole vzdelávací poukaz (napr. počítačový krúžok, krúžok ADK).

     

    Žiak školy je povinný:

    • dbať o efektívne a bezškodové využívanie prostriedkov výpočtovej techniky a v prípade poruchy či zistenia manuálneho poškodenia alebo napadnutia vírusom túto skutočnosť okamžite hlási dozoru,
    • pracovať len na tom počítači, ktorý mu bol v danej učebni pridelený,
    • zapísať sa pri príchode na miesto do zošita - uviesť meno, triedu, dátum a čas práce na PC,
    • prihlásiť sa na počítač pod prideleným kontom, po ukončení práce sa ihneď z konta odhlásiť,
    • využívať pri práci len legálny softvér, na ktorý má škola licenciu, a tiež dodržiavať autorské práva
    • chrániť svoje identifikačné údaje (prihlasovacie mená a heslá) pred zneužitím či prezradením.

     

    Je prísne zakázané:

    • nosiť a konzumovať nápoje a potraviny v učebniach informatiky,
    • vstupovať do učební bez dozoru vyučujúceho a bez prezuviek, resp. návlekov na obuv,
    • obsluhovať tlačiarne a kopírovacie stroje v učebniach a na chodbe
    • prihlásiť sa na sieť pod iným prihlasovacím menom ako tým, ktoré bolo žiakovi vydané,
    • meniť konfigurácie počítačov – softvér alebo hardvér alebo meniť topológiu siete a inštalovať nelegálny softvér, manipulovať s elektroinštaláciou a tlačiarňami v učebni a na chodbe,
    • využívať internetové pripojenie a výpočtovú techniku na zapájanie sa do aktivít, ktoré poškodzujú dobré meno školy a do činností, ktoré nesúvisia s poslaním školy,
    • využívať pripojenie školy na komerčné účely,
    • pokúšať sa o prienik do iných sieťových systémov, na ktorých nemá oprávnenie k prístupu,
    • využívať pripojenie na činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi normami platnými v SR,
    • vyhľadávať,  navštevovať a sťahovať stránky, obrázky a videá obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálne produkty, zbrane, drogy a iné návykové látky, propagujúce brutalitu, fašizmus, rasizmus, porušujúce základné ľudské práva a dobré mravy.

     

    Poznámka:
    Žiak a jeho zákonný zástupca potvrdia elektronicky v Edupage, že sa oboznámili s týmito pravidlami, a že sú si vedomí svojich práv a povinností, ktoré z toho vyplývajú. Príslušné vyhlásenie je platné vždy na jeden školský rok.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk