• Kritériá na prijímanie do 1. ročníka

  • V školskom roku 2023/2024
   otvárame štvorročné denné štúdium
   v odbore 6317 M obchodná akadémia 

   pre 3 triedy, t. j. 93 žiakov.

   Pre tento rok neotvárame triedy v systéme duálneho vzdelávania.

   Kritériá na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

   Dokument bol schválený Radou školy dňa 02.02.2022 a aktualizovaný 15.06.2022.

   Kritériá na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

   Dokument bol schválený Radou školy dňa 18.10.2022.

   Pokyny pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (vývinové poruchy učenia, telesné postihnutie, a pod.) má právo na úpravu podmienok prijímacej skúšky, napr. zväčšenie typu písma, predĺženie času na vypracovanie atď., avšak len na základe aktuálneho odborného posudku toho odborného pracoviska, ktoré má žiaka vo svojej starostlivosti. Posudok je nutné priložiť k prihláške na strednú školu.


   Upozornenie:
   Odporúčame žiakom a ich zákonným zástupcom, aby dôkladne zvážili výber študijného odboru 6317 M obchodná akadémia
   v prípade diagnostikovanej dyskalkúlie. Táto diagnóza nie je pre daný odbor vhodná, pretože väčšina odborných predmetov (účtovníctvo, ekonomika, hospodárske výpočty a štatistika, daňová sústava a pod.) je postavená práve na zručnostiach vyžadujúcich výpočty, pravo-ľavú orientáciu, pracovnú pamäť pre čísla či schopnosť rozpoznať vzorce.

   Neúčasť uchádzača na prijímacích skúškach

   Uchádzača, ktorý sa z vážnych dôvodov (napr. zdravotných) nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, musí jeho zákonný zástupca ospravedlniť písomne alebo emailom na oanba@oanba.sk najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 h ráno s uvedením dôvodu a dokladom, ktorý ho preukazuje. Na základe toho bude uchádzačovi stanovený náhradný termín konania prijímacej skúšky. 
   V prípade, že sa tak nestane, uchádzač nesplní podmienky prijatia na strednú školu.

    

   Ako podať prihlášku na strednú školu (videonávod)

    

   Na prihlášku treba uviesť:

   EDUID našej školy: 100000305
   Kód študijného odboru: 6317 M
   EDUID žiaka: získate ho na kmeňovej základnej škole

    

  Vzory úloh na prijímacích skúškach

   •  

    MATEMATIKA  

    Poznámka:
    Na prijímacích skúškach z matematiky je povolené používať jednoduchú kalkulačku (neprogramovateľnú, bez pripojenia na internet).

     

    SLOVENČINA1

     

    SLOVENČINA2

     

    Mnoho ďalších testov z oboch predmetov podľa jednotlivých typov stredných škôl možno nájsť aj na stránke:

    Prijímačky na strednú školu.

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk