• Kritériá na prijímanie do 1. ročníka

  • V školskom roku 2023/2024
   otvárame štvorročné denné štúdium
   v odbore 6317 M obchodná akadémia 

   pre 3 triedy, t. j. 93 žiakov.

   V školskom roku 2023/24 NEOTVÁRAME žiadnu triedu v systéme duálneho vzdelávania.

   Kritériá na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

   Dokument bol schválený Radou školy dňa 02.02.2022 a aktualizovaný 15.06.2022.

    

   Na prihlášku treba uviesť:

   EDUID našej školy: 100000305
   Kód študijného odboru: 6317 M

   Ako podať prihlášku na strednú školu (videonávod)

   Pokyny pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením

   Zákonný zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením má právo požiadať riaditeľku školy o úpravu podmienok prijímacej skúšky. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiaka, rozsah požadovaných úprav (napr. zväčšenie typu písma, predĺženie času na vypracovanie a pod.) a odborný posudok toho odborného pracoviska, ktoré má žiaka vo svojej starostlivosti. Žiadosť a potrebné prílohy sa prikladajú k prihláške na strednú školu.
   Odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka zvážiť vhodnosť poskytovaného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ak je u žiaka diagnostikovaná dyskalkúlia.

   Neúčasť uchádzača na prijímacích skúškach

   Uchádzača, ktorý sa z vážnych dôvodov (napr. zdravotných) nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, musí jeho zákonný zástupca ospravedlniť písomne alebo emailom na oanba@oanba.sk najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 h ráno s uvedením dôvodu a dokladom, ktorý ho preukazuje. Na základe toho bude uchádzačovi stanovený náhradný termín konania prijímacej skúšky. 
   V prípade, že sa tak nestane, uchádzač nesplní podmienky prijatia na strednú školu.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564