• Výsledky prijímacieho konania

  • PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

   Riadne prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch rovnocenných termínoch:
   1. termín - 4. mája 2023
   2. termín - 9. mája 2023

   Upozornenie: Termín konania skúšky nemá vplyv na úspešnosť uchádzača v prijímacích skúškach.

    

   Výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na OA Nevädzová 3 v riadnom termíne:


   Poradie uchádzačov pre rok 2023/2024

   Upozornenie
   Poradovník uchádzačov je zostavený podľa 12-miestnych kódov, ktoré ste dostali v rozhodnutí o prijatí/neprijatí (na Vašom rozhodnutí ho nájdete vľavo hore). Nejde o krátky 5-miestny kód testu, ktorý žiak uvádzal na prijímacích skúškach. 

   Na základe naplnenia počtu prijatých žiakov do 1. ročníka zverejní riaditeľka školy najneskôr do 6. 6. 2023 rozhodnutie o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok. 

    

   Naplnili sme počet žiakov prijatých do 1. ročníka,

   druhé kolo prijímacích skúšok sa konať nebude.

    • Pokyny pre žiakov neprijatých pre nedostatok miesta

    • Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta síce splnili podmienky prijatia, avšak po sčítaní bodov sa umiestnili v poradí, ktoré prevyšuje počet prijímaných žiakov.

     Ani teraz však nie je všetko stratené a mnoho takých deviatakov "pod čiarou" má reálnu šancu uspieť v odvolacom konaní. Na základe skúseností z minulých rokov vieme, že nie všetci prijatí žiaci z prvej časti rebríčka sa rozhodnú na našu školu zapísať (napr. ak uspeli aj na druhej vybranej škole a majú ju bližšie k bydlisku). V okamihu, ak u nás potvrdia, že nastupujú inam, uvoľnené miesto automaticky ponúkame najbližšiemu uchádzačovi, ktorý si podal odvolanie voči neprijatiu.

     Preto je pre vás dôležité dodržať nasledujúci postup:

     1. Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude od 19.5.2023 zverejnený na výveske školy a na webovom sídle školy.
       
     2. Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí môžete podať do 5 dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.
      V prípade posunu rebríčka prijatých uchádzačov Vás budeme okamžite kontaktovať.
       


     Vzor odvolania
     voči rozhodnutiu 2023/2024

     Prípadné ďalšie informácie vám poskytneme telefonicky na sekretariáte školy na čísle 02/43411158.

    • Pokyny pre prijatých žiakov

    • Žiakom prijatým na štúdium do 1. ročníka zašleme Rozhodnutie o prijatí štúdium. Na základe neho sú zákonní zástupcovia žiaka povinní záväzne potvrdiť škole, či na štúdium nastúpi alebo nenastúpi (týka sa aj žiaka prijatého na základe odvolania).

     Ak ste si vybrali práve našu školu, urobte, prosím, nasledovné:
     1. V aplikácii Edupage potvrďte výber našej školy (len ak ste podávali prihlášku elektronicky).
     2. Vytlačte si a podpíšte toto tlačivo (po kliknutí na odkaz si ho môžete stiahnuť):


     Záväzné potvrdenie
     o nastúpení/nenastúpení
     2023/2024

      

     3. Podpísané tlačivo doneste na zápis, ktorý sa bude konať priamo u riaditeľky školy v pavilóne A:

     - v pondelok 22.5.2023 od 8.00 - 17.00 h
     - v stredu 24.5.2023 od 8.00 - 18.00 h


     Boli by sme veľmi radi, keby sa zápisu okrem zákonného zástupcu zúčastnil aj samotný žiak.
     V prípade, že vám ani jeden z termínov zápisu nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky na 02/4341 1158 alebo emailom na adrese oanba@oanba.sk a dohodneme si ďalší postup.
                

     Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka treba doručiť najneskôr do 24.5.2023, inak rozhodnutie o prijatí stráca svoju platnosť a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi podľa poradia.
     Nástup možno podľa zákona potvrdiť len jednej škole. 

    • Potvrdili ste nastúpenie na štúdium. Čo sa bude bude diať ďalej?

    • NOVÉ INFORMÁCIE

     Tešíme sa, že ste si vybrali práve našu Nevädzku :)

     Od 01.06.2023 (nie skôr!) si môžete požiadať o vydanie medzinárodnej študentskej karty ISIC a uhradiť poplatok 20 EUR za jeho vydanie. Preukaz slúži ako univerzálny doklad potvrdzujúci status študenta, preukazuje nárok na rôzne zľavy (napr. u dopravcu), ale pre potreby našej školy slúži aj na evidenciu dochádzky žiakaprihlasovanie a odhlasovanie stravy. Prihlasovanie sa robí výhradne elektronicky. Viac sa dozviete v tomto letáku:


     ISIC pre prvákov


     Novoprijatých žiakov tiež žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý je dôležitý pri rozdeľovaní žiakov do tried. Dotazník je potrebné vyplniť elektronicky v tomto odkaze najneskôr do piatku 09. 06. 2023.
     Prosíme o dôsledné zadanie emailu zákonného zástupcu žiaka, prostredníctvom ktorého dostanete prístup do rodičovského konta na Edupage.


     Osobný dotazník žiaka

      

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk