• Rada školy

    • Rada školy pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 v Bratislave začala pracovať v novom zložení dňa 16. februára 2016 v zmysle § 25 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení.

     Rada školy sa riadi podľa vypracovaného a schváleného štatútu RŠ. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov, žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov podľa prerokovaných tém.

        

   • Členovia rady školy

     • 1.
     • Mgr. Katarína Tomascheková - predseda
     • zástupkyňa pedagogických zamestnancov
     • 2.
     • Mgr. Tibor Varga
     • zástupca zriaďovateľa - BSK
     • 5.
     • Mgr. Peter Šafař
     • zástupca zriaďovateľa - BSK
     • 3.
     • Ing. Martin Chren
     • zástupca zriaďovateľa - BSK
     • 4.
     • Ing. Martin Patoprstý
     • zástupca zriaďovateľa - BSK
     • 6.
     • Ing. Terézia Garaiová
     • zástupkyňa pedagogických zamestnancov
     • 7.
     • Ing. Marek Kaplán
     • zástupca nepedagogických zamestnancov
     • 8.
     • Ľudmila Marcinková
     • zástupkyňa rodičov
     • 9.
     • Ing. Lívia Hajdinová
     • zástupkyňa rodičov
     • 10.
     • Karol Pavlík
     • zástupca rodičov
     • 11.
     • Stanislava Pullmanová
     • zástupkyňa žiakov
    • Program zasadnutí Rady školy

    • Zasadnutia Rady školy sa konajú pravidelne v uvedených termínoch, prípadne v inom termíne podľa potreby.

     September - október

     • Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení a personálnom obsadení
     • Informácie o materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
     • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok


     December

     • Výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok aktuálneho školského roku
     • Návrh na počet žiakov, ktorých možno prijať do I. ročníka v nasledujúcom školskom roku a jeho odsúhlasenie


     Február

     • Koncepčné zámery školy do budúceho obdobia
     • Informácia o počte prijímaných žiakov na nasledujúci školský rok
     • Rozbor hospodárskej činnosti k 31. 12. predchádzajceho kalendárneho roka
     • Rozpočet na aktuálny kalendárny rok


     Máj

     •  Prijímacie konanie – výsledky prijímacieho konania v prebiehajúcom školskom roku
     •  Prehľad prospechu, dochádzky a správania za 2. polrok aktuálneho školského roku
     •  Vyhodnotenie maturitných skúšok
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk