• Spolupráca rodiny a školy

   • Pedagógom obchodnej akadémie záleží na dobrých vzťahov so žiakmi a rodičmi, pretože sú predpokladom kvalitného vzdelávania a pocitu pohody. Ich súčasťou je predovšetkým vzájomná informovanosť z oboch strán, dodržiavanie vopred známych pravidiel, a tiež efektívna a včasná komunikácia. Dovoľte nám predložiť našu víziu o spolupráci.
     

    VZÁJOMNÁ INFORMOVANOSŤ A SPOLUPRÁCA

    A) Žiak a jeho zákonný zástupca (ďalej len rodič) sa na začiatku štúdia oboznámi s vnútorným poriadkom školy a pravidlami pre prácu s internetom, čo potvrdí elektronicky svojim podpisom. Znenie týchto dokumentov nájdete aj v hornom menu ZÓNA PRE ŽIAKOV alebo tu:

    Vnútorný poriadok školy       Tlačivá na stiahnutie


    B) Triedny učiteľ vedie dokumentáciu o žiakovi, jeho študijných výsledkoch, správaní a dochádzke, eviduje písomné ospravedlnenia neprítomnosti žiaka a sprostredkuje komunikáciu s ostatnými vyučujúcimi. Pedagogickí zamestnanci školy zachovávajú mlčanlivosť a chránia pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení a špeciálnopedagogických vyšetrení, s ktorými prišli do styku.
    Rodič má právo nahliadnuť do všetkých školských dokumentov súvisiacich so svojim dieťaťom.
    Rodič dbá na to, aby sa žiak dostavil na vyučovanie a informuje triedneho učiteľa o jeho neprítomnosti v zmysle vnútorného poriadku školy najneskôr do 48 hodín.

    C) Priebežná klasifikácia je kedykoľvek dostupná žiakovi a jeho rodičovi na stránke školy vo forme elektronickej žiackej knižky Edupage. Jej obsah sa zobrazí len po prihlásení žiaka alebo rodiča. Prihlasovacie meno a heslo dostane rodič od triedneho učiteľa na začiatku štúdia (heslo je neskôr možné zmeniť).

    Triedny učiteľ podáva informácie o prospechu žiaka, jeho dochádzke, udelených výchovných opatreniach a pochvalách aj osobne (spravidla raz štvrťročne) formou osobnej konzultácie alebo na spoločnom rodičovskom stretnutí. 
    O najdôležitejších udalostiach bude škola rodičov informovať aj formou hromadnej elektronickej pošty zaslanej na emailovú adresu, ktorú rodič uviedol v Evidenčnom liste žiaka. 

    D) Každú zmenu v osobných údajoch žiaka (adresa, email, tel. kontakt) a tiež akékoľvek skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho štúdium (zhoršenie zdravotného stavu, neprítomnosť na vyučovaní, prerušenie alebo ukončenie štúdia) oznamuje rodič neodkladne triednemu učiteľovi.
    Prostredníctvom triedneho učiteľa rodič kontaktuje aj vedenie školy alebo iných učiteľov.

    E) Rodičia a žiaci sa môžu vyjadrovať sa ku činnosti školy prostredníctvom volených orgánov, a to:
        - rady školy (traja zástupcovia rodičov a jeden zástupca žiakov)
        - rodičovskej rady (jeden zástupca rodičov z každej triedy),
        - školského parlamentu (11 volených zástupcov žiakov).

    F) Žiaci majú právo využiť pomoc výchovného poradcu a školského psychológa. Bližšie informácie získate v menu Výchovné poradenstvo.

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk