• Projekt ESF 2007 - 2008

    • Rozvoj jazykových  zručností žiakov
     na Obchodnej akadémii v Bratislave“

     Popis projektu

     Aktívne ovládanie cudzích jazykov sa stáva nevyhnutným predpokladom uplatnenia sa absolventov Obchodnej akadémie na trhu práce. Cieľom projektu je pomocou investícií do systému vzdelávania na Obchodnej akadémii Nevädzová 3, Bratislava zlepšovať odborné  jazykové zručnosti absolventov vstupujúcich na trh práce v Bratislavskom kraji. Aktivity projektu sú zamerané najmä na zriadenie modernej jazykovej multimedialnej učebne, výuku nových  jazykových krúžkov založených na novom spôsobe  výučby, ktorý bude  využívať nové  technológie, otestovanie  vyvinutých jazykových modulov na cieľovej  skupine žiakov, vyškolenie pedagógov pre vyučovanie modernými metódami. Snahou projektu bude  umožniť  žiakom prostredníctvom  pripravených jazykových krúžkov zintenzívniť ich jazykovú prípravu na trhu práce ako aj  novou  formou výučby motivovať ich  k vzdelávaniu a k samo  štúdiu  cudzích  jazykov.

     Časová realizácia projektu:  1. januára  2007 – 31. júla 2008

     Špecifické ciele projektu:

     • pripraviť nové jazykové krúžky anglického a nemeckého jazyka, ktoré  budú ako nepovinná  vzdelávacia aktivita ponúkané na OA nad rámec riadneho vyučovacieho  procesu
     • prostredníctvom umožnenia štúdia cudzieho jazyka  v jazykovom  krúžku zvýšiť intenzitu výučby cudzích jazykov
     • prostredníctvom   využitia  moderných  spôsobov výučby v týchto jazykových krúžkoch motivovať študentov k intenzívnejšej  práci  s cudzím jazykom
     • prostredníctvom  zakúpenia technického  vybavenia jazykovej  učebne  umožniť žiakom  využívať moderné spôsoby výučby jazykov založené  na  informačných technológiách 
     • prostredníctvom modelových  situácií,  hraní rolí a prípadových  štúdií zvýšiť pri výučbe jazykov  podiel získavania  praktických vedomostí ( aktívne  ovládanie cudzieho jazyka) pred teoretickými  (pasívne ovládanie cudzieho  jazyka) 
     • prostredníctvom zmeny spôsobu výučby prehĺbiť tvorivý  prístup žiakov k riešeniu  pracovných  situácií v cudzom  jazyku 
     • prostredníctvom  školenia pedagógov  vyučujúcich cudzie jazyky, pripraviť učiteľov na implementáciu modernizovaného  spôsobu  výučby (práca so softvérovými aplikáciami) 
     • prostredníctvom  implementácie moderných spôsobov výučby cudzieho jazyka do riadneho vyučovacieho  procesu cudzích  jazykov skvalitniť aj riadny vyučovací proces na OA

       

     Hlavný cieľ  projektu:

     Zvýšiť  úroveň  jazykových  zručností absolventov školy vstupujúci na trh  práce tak, aby  zodpovedala požiadavkám  moderného medzinárodného  trhu práce.

      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk