• Podnikateľské zručnosti

   • Pamätáme si
    10 % z toho, čo čítame,
    20 % z toho, čo počujeme,
    30 % z toho, čo vidíme,
    50 % z toho, čo počujeme a vidíme,
    70 % z toho, čo sami hovoríme
    a 90 % z toho, čo robíme.


   • Odborný predmet praktickej prípravy bol vytvorený špeciálne pre našu obchodnú akadémiu v rámci Školského vzdelávacieho programu.
    Vyučuje sa 2 hodiny týždenne v druhom ročníku denného štúdia ako povinný predmet. Najlepší žiaci môžu pokračovať vo voliteľných predmetoch Cvičná firma - praktikum alebo Aplikovaná ekonómia v III. a IV. ročníku na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni, kam sú vyberaní na základe konkurzu.

    Obsahom predmetu je praktické vzdelávanie žiakov prostredníctvom simulácie cvičnej firmy, ktorá má viesť ku získaniu vedomostí, praktických návykov a zručností v piatich oblastiach:

    1. Založenie firmy - tvorba identity
    2. Personálne zručnosti
    3. Marketingové zručnosti
    4. Komunikačné a predajné zručnosti
    5. Prezentačné zručnosti

     

    Vyučovanie prebieha v skupinách. Ideálne je, ak je v jednej triede 16 žiakov, tí sú ďalej učiteľom rozdelení na štyri cvičné firmy.
    Rozhodovanie prebieha vždy vnútri cvičnej firmy, učiteľ do neho nezasahuje minimálne. Jeho úlohou je určovať úlohy a zadania, stanovovať termíny splnenia a spôsob, akým sa bude jeho vykonanie hodnotiť. Vybrané úlohy majú individuálny charakter podľa záujmu žiakov (napríklad prezentácia na vybranú tému z ekonomickej tlače, vyhotovenie dokumentu pre celú triedu, a pod.).
    Hodnotenie žiakov prebieha bodovým systémom. Učiteľ pri zadávaní úlohy vopred určí maximálny počet bodov, ktoré je možné získať jej včasné a správne vykonanie. Body (s výnimkou individuálnych úloh) prideľuje celej firme a následne si ich žiaci rozdelia podľa vlastného uváženia. Vo výnimočných prípadoch má však učiteľ právo korigovať rozhodnutie skupiny, aby zachoval objektivitu hodnotenia.
    Cvičné firmy prezentujú výsledky svojej práce na školskom veľtrhu, kde sú hodnotení verejnosťou (najmä spolužiakmi a ostatnými učiteľmi).

    Prednosťou predmetu je vysoká úroveň samostatnosti, rozhodovania a zodpovednosti žiakov.

    Predmet vyučujú Ing. Adriana Jurášková, Ing. Zuzana Ščevíková a Ing. Terézia Garaiová 

    VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Publikovanie alebo ďalšie šírenie materiálov uvedených na tejto stránke bez predchádzajúceho súhlasu Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave je porušením autorského zákona.

     

  • Choď na stránku predmetu
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk