• Školský vzdelávací program

   • Obsah štvorročného denného štúdia v odbore 6317 M obchodná akadémia:

   • Všeobecno-vzdelávacie predmety

   •  Počet hodín týždenne  I.   II.  III.  IV.
     Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3
     Cudzí jazyk - anglický 4 4 3 3
     Druhý cudzí jazyk 3 3 2 2
     Etická výchova 1 1 - -
     Dejepis 2 1 - -
     Občianska náuka 1 1 - -
     Biológia 2 1 - -
     Informatika 2 - - -
     Matematika 3 3 2 2
     Telesná a športová výchova 2 2 2 2
     Spolu hodín - všeobecné predmety 23 19 12 12

     

   • Odborné predmety
   •  Počet hodín týždenne

      I.   II.  III.  IV.
     Právna náuka - - 2 -
     Účtovníctvo - 3 5 3
     Administratíva a korešpondencia 2 2 2 2
     Úvod do makroekonómie - - - 2
     Ekonomika 4 3 4 3
     Poisťovníctvo - - - 2
     Voliteľné predmety I., II. - - 4 4
     Konverzácia z anglického jazyka - - - 2
     Hospodárska geografia 3 - - -
     Hospodárske výpočty a štatistika 1 - 2 -
     Tovaroznalectvo - 2 - -
     Ekonomické cvičenia -  - - 3
     Podnikateľské zručnosti - 2 - -
     Aplikovaná informatika - 2 2 -
     Spolu hodín - odborné predmety 10 14 21 21
     Celkový týždenný počet hodín 33 33 33 33
     
     
     
    Súčasťou štúdia v odbore obchodná akadémia sú:

    Súvislá odborná prax v III. a IV. ročníku (2 x 50 hodín)
    Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v I. ročníku
    Účelové cvičenie v I. a II. ročníku (4 x 6 hodín)
    Kurz na ochranu života a zdravia v III. ročníku (21 hodín)
     
     
     
     
   • Voliteľné cudzie jazyky
   • Vyučovanie cudzích jazykov u nás zabezpečujeme plne kvalifikovanými učiteľmi s pedagogickými skúsenosťami.

    Prvým cudzím jazykom je zvyčajne jazyk anglický, ktorý je v IV. ročníku doplnený o ďalšie hodiny v rámci predmetu konverzácia z anglického jazyka. Vďaka zvýšenému počtu hodín je hlavným maturitným predmetom.

    Druhý cudzí jazyk je možné vybrať z týchto možností:

    • nemecký jazyk
    • francúzsky jazyk
    • ruský jazyk


    Maturitnú skúšku z cudzieho jazyka je možné vykonať na úrovni B1 (základná) alebo B2 (vyššia úroveň). Z druhého cudzieho jazyka je možné vykonať maturitnú skúšku dobrovoľne, avšak len ústnou formou.

    Viac o cudzích jazykoch nájdete v tomto videu - CUDZIE JAZYKY NA NEVÄDZKE.
     


     

   • Voliteľné odborné predmety
   • Každý žiak si pre III. a IV. ročník vyberá voliteľné predmety v celkovom rozsahu 4 hodiny týždenne. Škola si však z kapacitných dôvodov vyhradzuje právo upraviť výber žiaka.

     

    Cvičná firma – praktikum

    Rozsah: 4 hodiny týždenne (nie je možné kombinovať s iným predmetom)

    Simulácia skutočnej firmy, v ktorej žiaci vykonávajú rovnaké činnosti ako v reálnej podnikateľskej praxi. Jej „zamestnanci“ pracujú podľa záujmu a svojich schopností v špecializovaných oddeleniach (manažment, sekretariát, marketing, odbyt, učtáreň a pod.). Fiktívne obchodujú s inými cvičnými firmami, pričom sa ročne zúčastnia 5 až 6 veľtrhov na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Praha, Košice, Györ, Viedeň, Sereď, Olomouc, Brno a pod.). Firma úzko spolupracuje s reálnymi obchodnými spoločnosťami (v minulosti napr. Kenzel, Volkswagen Slovensko, marketingová agentúra Kolovrátok, a pod.).
    Vo štvrtom ročníku sa študenti naučia sa spracovávať mzdy v programe Olymp, a tiež sa zdokonaľujú vo vedení účtovníctva na počítači v programe Omega.
    Žiaci sú vyberaní konkurzom na základe pracovného pohovoru a celoročnej práce na predmete podnikateľské zručnosti.

     

    Aplikovaná ekonómia

    Rozsah: 2 hodiny týždenne

    Ide o študentskú firmu na princípe akciovej spoločnosti z programu medzinárodnej neziskovej organizácie JA Slovensko. Žiaci získavajú vstupný kapitál predajom akcií, vyrábajú a predávajú vlastné výrobky. Musia sa zodpovedať akcionárom za naplnenie podnikateľského plánu na valnom zhromaždení a vyplatiť im dividendy. Projekt trvá celý tretí ročník a jeho súčasťou sú aj súťaže a workshopy vo firmách ako IBM, Anasoft, AT&T či Citibank, a v závere tiež účasť na celoslovenskom Veľtrhu podnikateľských talentov pod záštitou prezidentky SR. Okrem toho študenti prezentujú firmu na DOD a spolu s cvičnou firmou organizujú druhácky školský veľtrh.
    Vo 4. ročníku žiaci pracujú na riešení tém v online Učebnici ekonómie a podnikania, ktorá je zároveň aj prípravou na ekonomickú či finančnú olympiádu. Absolventi predmetu môžu okrem komplexných zručností a skúseností získať aj niekoľko certifikátov udeľovaných JA Slovensko.

    Žiaci sú vyberaní konkurzom na základe pohovoru a celoročnej práce na predmete podnikateľské zručnosti.
    Pozrite si podrobnejšie FB stránku Aplikáči na Nevädzke.

     

    Daňová sústava

    Rozsah: 2 hodiny týždenne

    Odborný ekonomický predmet praktického zamerania. Žiaci sa naučia vyhotovovať  daňové priznania pre rôzne druhy daní a poplatkov, ktoré sa týkajú fyzických alebo právnických osôb. Vypĺňame skutočné tlačivá zverejňované na portáloch finančnej správy a na hodiny pozývame aj odborníkov z daňových úradov. Ide o rozšírenie základného učiva o daniach a poplatkoch preberaných na ekonomike zamerané najmä na praktické príklady z praxe.
    Predmet je vhodný pre všetkých žiakov bez obmedzenia.

     

    Praktické účtovníctvo

    Rozsah: 2 hodiny týždenne

    Predmet je rozšírením základného učiva o účtovníctve. Je zameraný na riešenie komplikovanejších prípadov účtovníckej praxe, praktické vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pomocou softvéru Alfa a Omega, a tiež výpočet miezd pomocou softvéru Olymp. Ide o rozšírenie základného učiva, ktoré nie je súčasťou maturity.
    Najúspešnejší žiaci sú pripravovaní na účasť v olympiáde Mladý účtovník.
    Ak sa na predmet prihlási viac ako žiakov ako dovoľuje kapacita učebne, o zaradení záujemcu rozhodne lepší prospech a aktivita žiaka na predmete účtovníctvo.

     

    Počítačové zručnosti

    Rozsah: 2 hodiny týždenne

    Predmet je určený pre žiakov, ktorí zvládli predpísané učivo v predmete informatika a chcú získavať viac zručností potrebných na prácu s počítačom. Súčasťou predmetu je možnosť získať certifikát ECDL, tzv. Európsky vodičský preukaz na počítače v moduloch na spracovanie textu, tabuliek, databáz, grafiky a prezentácií. Viac informácií o ECDL nájdete v tomto odkaze.
    Ak sa na predmet prihlási viac ako žiakov ako dovoľuje kapacita učebne, o zaradení záujemcu rozhodne odporúčanie učiteľov predmetov INF a API.

     

    Komunikačné zručnosti

    Rozsah: 2 hodiny týždenne 

    Nový predmet, ktorý zavádzame ako podporu pre získavanie tzv. mäkkých zručností. Žiaci sa na ňom naučia komunikovať nielen v rámci osobných vzťahov, ale aj vo firemnom prostredí. Zameriame sa na marketingovú komunikáciu firmy smerom ku zákazníkom a obchodným partnerom, rozoberieme otázky firemnej kultúry a etických problémov podnikania. Žiaci získajú zručnosti v oblasti sebaprezentácie či pri riešení konfliktných situácií. Skúsime zmeniť naučené komunikačné vzorce tak, aby priniesli žiadúce zmeny a boli predpokladom pre úspešné fungovanie v živote, v kariére i podnikaní.
    Predmet je vhodný pre všetkých žiakov bez obmedzenia.

     

    Ekonomické projekty - NOVINKA

    Rozsah: 2 hodiny týždenne 

    V tomto predmete sa žiaci načia tvoriť projekty s ekonomickým zameraním (napr. v rámci stredoškolskej odbornej činnosti), riešia modelové príklady, prípadové štúdie, zúčastňujú sa workshopov, prednášok, exkurzií, ekonomických hier a súťaží, pracujú s odbornou literatúrou a textami, a tiež vedú diskuie na aktuálne ekonomické témy. 
    Štvrtý ročník je zameraný na finančnú gramotnosť žiakov s pomocou interaktívnej e-learningovej učebnice. 
    Predmet je vhodný pre všetkých žiakov bez obmedzenia.

     

    Bankovníctvo

    Rozsah: 2 hodiny týždenne 

    Predmet je rozšírením základného učiva o financiách, mene, bankovej sústave a bankových operáciách, ktoré nie je súčasťou maturitnej skúšky. Obsahom učiva sú aj prednášky odborníkov z praxe a exkurzie do bánk (spolupracujeme napr. so Slovenskou sporitelňou, Tatrabankou či s NBS).
    Predmet je vhodný pre všetkých žiakov bez obmedzenia. Otvára sa podľa potreby.

     

   • Prehľadný leták so všetkými informáciami si stiahnite tu:


    Druhákov sprievodca 
    voliteĽnými predmetmi 2022.pdf
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk