• Administratíva a korešpondencia

    • Administratíva a korešpondencia (skratka ADK) je povinný odborný predmet, ktorý sa vyučuje v každom ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. Predmet sa vyučuje v skupine s maximálnym počtom 16 žiakov v špecializovaných odborných učebniach.

     Počas prvých dvoch rokov žiaci zvládnu pomocou programu ZAV desaťprstovú metódu písania na počítači, pričom sa zameriavajú na presnosť a rýchlosť písania. Neskôr je predmetom vyučovania obsah a úprava obchodnej korešpondencie, tvorba tabuliek a podľa záujmu aj príprava na štátne skúšky z ADK. V spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov sa venujeme aj cudzojazyčnej korešpondencii.
     Obchodný list v slovenskom jazyku (napr. ponuky, objednávky či dopytu) je súčasťou praktickej časti maturitnej skúšky.

     Okrem základného počtu hodín je možné navštevovať aj zdokonaľovacie krúžky. Pre začiatočníkov aj bežných študentov je určená Administratíva v praxi, pre talentovaných žiakov pripravovaných na súťaže je vhodnejší krúžok Rýchle prsty. Bližšie informácie o ich obsahu získate priamo u vyučujúcich.

     V školskom roku 2022/2023 predmet vyučujú:

     Ing. Terézia Garaiová
     Ing. Dana Levčíková
     Mgr. Darina Szárasová

     Obrázok je naozaj len ilustračný. wink

    • Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka

    • V predmete sa využíva bodový systém hodnotenia. Získané body sa percentuálne prepočítajú.

     Žiaci získavajú body za jednotlivé povinné aktivity, ktoré tvoria základ (100 %). Takisto môžu získavať tzv. bonusové body, ktoré nenavyšujú základ, ale zvyšujú počet bodov žiaka.

     Sledované aktivity, za ktoré žiak môže získať body:

     • Odpisy na presnosť na rýchlosť
     • Písomné a kontrolné previerky (čiastkové a z tematických celkov)
     • Normalizovaná úprava písomností: obchodné listy, ostatné písomnosti
     • Portfólio písomností (tzv.obal)
     • Súvislý príklad, projekt (podľa pokynov vyučujúceho)


     Body za pravidelnú aktivitu stanovuje učiteľ na základe získaných „plusiek“, napr. systematická práca na hodine, pripravenosť na vyučovaciu hodinu, resp. za pasivitu („mínusky“) môže učiteľ znížiť počet bodov, napr. nepripravenosť na vyučovaciu hodinu, nesplnenie domácej úlohy či inej zadanej aktivity.

     Žiak, ktorý do konca polroka nevykoná niektorú z predpísaných aktivít  (písomka, odpis, neodovzdá obal, projekt načas...), dostane za ňu 0 bodov, t. j. 0 % . Ak si žiak nenapíše písomku v riadnom termíne, po dohode s vyučujúcim si ju môže napísať v náhradnom termíne. Hodnotí sa systematická práca žiaka z celého polroka, jeho aktivita a učebné výsledky.

     Známka sa stanovuje podľa stupnice:

     100 – 90 % = 1 (výborný)
      89  – 75 % = 2 (chválitebný)
      74  – 50 % = 3 (dobrý)
      49  – 30 % = 4 (dostatočný)
      29  –   0 % = 5 (nedostatočný)

      

    • Štátne skúšky z ADK

    • Naša škola organizuje v spolupráci s NHF EU u nás každý rok štátne skúšky z ADK, tzv. štátnice.
     Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:

     • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 % (ide o 10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry),
     • vyhotoviť dva druhy písomností (obchodného listu a tabuľky) v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.


     Praktický sprievodca prípravou
     na štátne skúšky z ADK


     Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne aj ďalší absolventi z hospodárskej praxe. Skúšky sa uskutočňujú na školách, ktoré požiadajú Katedru pedagogiky o ich usporiadanie, pričom je potrebné, aby počet účastníkov bol najmenej 15. Vykonávajú sa pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie.

     Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20 EUR za účastníka. V prípade neúspešného pokusu je možné opakovať štátnu skúšku aj na inej škole bez časového obmedzenia.

     Všeobecné informácie, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania, prihlasovania a kritérií hodnotenia nájdete aj na stránke Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (kliknite priamo na ich odkaz): 

     Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie

    • Príležitosti pre talenty

    • Súťaž v spracovaní informácií na počítači

    • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) každoročne organizuje celoslovenskú súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní textu na počítači a vo Wordprocessingu.
     Všetky informácie o súťaži nájdete v tomto odkaze:

     Súťaž SIP

      

    • Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO

    • INTERSTENO je Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií, ktorá bola založená v Londýne v roku 1887. Od roku 2003 organizuje internetovú súťaž v písaní na PC, ktorá pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky v programe ZAV alebo Taki s  penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Ako úspešné práce sú hodnotené odpisy spĺňajúce tieto kritériá:

     Deti (0 – 12 rokov)               150 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

     Žiaci (13 – 16 rokov)            180 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

     Juniori (17 – 20 rokov)         200 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

     Praktici (21 a viac rokov)     240 hrubých úderov za minúu               0,5 % chýb               

     Súťažiť sa môže v materinskom jazyku, a tiež vo viacjazyčnej súťaži, kde je možné si vybrať zo 16 jazykov. Naša škola sa do súťaže zapája od roku 2017.
     Bližšie informácie nájdete v odkaze:

     INTERSTENO

      

     Našich najúspešnejších žiakov si môžete prezrieť v časti Naše úspechy.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk