• História cvičných firiem

   Cvičná firma je skúška podnikania nanečisto. Na našej škole majú cvičné firmy viac ako dvadsaťročnú tradíciu a sú najlepším prepojením teórie a praxe. Pozrite sa s nami na ich prácu...
 • Späť na všetky predmety
   • Čo je to cvičná firma?

   • Cvičná firma je voliteľný predmet, ktorý simuluje prácu v skutočnej firme. Simulujeme pracovné činnosti reálnej firmy – používame reálne podklady a doklady, avšak obchodujeme s fiktívnym tovarom či službami, platíme fiktívnymi peniazmi.
    Žiaci sa zúčastňujú veľtrhov cvičných firiem na regionálnej a medzinárodnej úrovni (Bratislava, Praha, Viedeň, Györ, Olomouc, a pod.).
    Aby sme sa čo najviac priblížili k reálnej praxi, cvičné firmy vždy spolupracujú s reálnymi podnikateľskými subjektmi.
    V minulosti cvičné firmy nadviazali kontakty so spoločnosťami ako Volkswagen Slovakia, Kenzel (výroba slovenských bicyklov) či Kolovratok (marketingová agentúra).
    Predmetom Cvičná firma - praktikum rozvíjame u našich žiakov schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba a podnecovať rozvoj iných.
     
    Na našej škole sa tento predmet učí ako voliteľný v 3. a 4. ročníku v rozsahu 4 hodiny týždenne. Cvičná firma priamo nadväzuje na predmet Podnikateľské zručnosti, ktorý je povinný pre všetkých druhákov.
    Žiaci sú vyberaní na základe výsledkov práce na podnikateľských zručnostiach v druhom ročníku a následným konkurzom. Konkurz obsahuje pracovný pohovor a prezentáciu svojej firmy na Školskom veľtrhu cvičných firiem. Celkoví víťazi veľtrhu majú právo postúpiť do Cvičnej firmy (alebo Aplikovanej ekonómie) automaticky.
     
    Tretí ročník  je zameraný na tvorbu podnikateľského plánu a prípravu firmy na prezentáciu na veľtrhoch cvičných firiem (reklama, katalógy, stánok). Žiaci sa zúčastňujuú nielen veľtrhov, ale prezentujú aj školu na Dni župných škôl či Dni otvorených dverí na Nevädzke.
    Spolu so študentskou firmou aplikovanej ekonómie organizujú cvičné firmy Školský veľtrh podnikateľských zručností a sú členmi výberovej komisie nových adeptov v rámci konkurzu. Záver tretieho ročníka patrí akcii Naše mesto.
     
    Štvrtý ročník sa okrem účasti na akciách školy venuje i účtovej evidencii cvičnej firmy, ktorú žiaci spracúvajú na počítači v programoch Omega a Olymp, takže je vlastne aj prípravou na praktickú maturitnú skúšku.
     

    Predmet v súčasnosti vyučuje Ing. Terézia Garaiová.

    Do roku 2013 viedla cvičné firmy Ing. Simona Priecelová.

     

    Bližšie informácie získate kliknutím na logo odborného garanta predmetu:

     

    Naše najúspešnejšie firmy v minulosti:

     

       

            

            

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk