• Triedime odpad - súťaž

     • Triedenie odpadu je dnes nevyhnutnosťou. Naučme sa správne a zodpovedne triediť ho. Šetria sa tak prírodné zdroje, miesto na skládkach aj financie.
      Aj v tomto školskom roku budeme triediť odpad, ale formou súťaže o najzodpovednejšiu triedu v triedení papiera a plastov. Letáčik o tom, čo patrí a nepatrí do týchto košov, nájdete pri umývadle v triedach, alebo vám ich poskytne RNDr. Jana Romaníková na hodinách biológie a na triednických hodinách. Víťazná trieda získa na konci roka sladkú odmenu v podobe torty.
      Ako bude súťaž prebiehať?
      Trojčlenné hliadky budú kontrolovať správnosť triedenia a pripíšu body triedam každý týždeň, ktoré budú zverejnené na nástenke vo vestibule pavilónu B.
      ​​V rámci súťaže Recyklohry, zbierame aj elektroodpad, ktorý odovzdáte pani  učiteľke Romaníkovej. Získate tak do tabuľky ďalšie body a  najšikovnejší zberači aj finančnú odmenu od pani riaditeľky Orthovej na konci roka. Do 25. 10. prebieha špeciálna súťaž v zbere starých mobilov, za ktoré vám môže Orange poslať nový tablet alebo balíček zaujímavých cien. Stačí priniesť čo najviac mobilov.

     • Aj náš názor je dôležitý

     • Ešte na jar 2021 oslovil našu školu na spoluprácu Metropolitný inštitút Bratislavy, aby sa pokúsil zmapovať možnosti revitalizácie blízkeho jazera Rohlík.

      Výsledky projektu, na ktorom sa formou online workshopu podieľalo aj 20 žiakov našej školy, môžete nájsť v tomto odkaze: Jazero Rohlík

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme p. Štefanovi Polgárimu z firmy Dognet za knižný dar v podobe 15 ks kníh Tvorba zarábajúceho webu a Tvorba úspešného blogu, ktoré využijeme na predmete podnikateľské zručnosti či v rámci tém o marketingu na hodinách ekonomiky či komunikačných zručnostiach.

      Knihy si môžu naši žiaci zapožičať aj domov, stačí zájsť za p. zástupkyňou Juráškovou. Viac informácií o obsahu týchto zaujímavých príručiek nájdete po kliknutí na ich názvy. 

     • Európsky týždeň športu 2021

     • V rámci akcie Európsky týždeň športu, ktorá sa uskutoční od 23. – 30. septembra 2021 sa naša škola zapojí do projektu s podujatím „Zbierame kilometre“. Počas celého týždňa budú žiaci merať svoje kroky pomocou mobilnej aplikácie a trieda s najväčším počtom kilometrov získa peknú odmenu.
      Zároveň sme vyzvali aj našich učiteľov, aby sa zapojili do tejto pohybovej aktivity.

      Výsledky súťaže sa dozviete na tejto stránke a na sociálnych sieťach.

     • Innovation Camp 2021 - 2. miesto

     • Počas súťaže Female Leadership Innovation Camp 2021 organizovanej neziskovou organizáciou JA Slovensko v rámci predmetu aplikovaná ekonómia sa v utorok 21.9.2021 stretlo 48 stredoškoláčok z celého Slovenska v hoteli Bratislava. Ich úlohou bolo navrhnúť realizovateľné, efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie ako podporiť dievčatá a ženy v aktívnom profesionálnom a kariérnom raste, osobnostnom rozvoji a aktívnom využívaní príležitostí.
      Najlepšie z našich tretiačok  sa umiestnila Tamara Cződörová z III. C na 2. mieste, ale ani ostatné aplikáčky sa nedali zahanbiť a vymysleli skvelé projekty.

      Tamarke srdečne blahoželáme!

      Výuka predmetu aplikovaná ekonómia je finančne podporovaná z rodičovských príspevkov.

     • Cvičná firma HerbalTea sa predstavuje

     • Predstavujeme vám novú tretiacku cvičnú firmu na Nevädzke. Volá sa HerbalTea a pod vedením Ing. Terézie Garaiovej bude jej 11 členov fiktívne produkovať a predávať bylinkové čaje od výmyslu sveta.
      Novým "podnikateľom" z Nevädzky želáme veľa šťastia na ceste za obchodným úspechom.

      Činnosť cvičnej firmy je finančne podporovaná z rodičovských príspevkov.

     • Úprava vyučovania 13.-14.9.2021

     • Z dôvodu dopravných obmedzení súvisiacich s návštevou pápeža na Slovensku bude vyučovanie na OA Nevädzová 3 rozhodnutím riaditeľky školy upravené nasledovne:

      a) v pondelok 13. septembra 2021 bude riaditeľské voľno pre žiakov I. až III. ročníka, žiaci IV. ročníka pokračujú v odbornej praxi podľa pokynov zamestnávateľov. 
      b) v utorok 14. septembra 2021 bude vyučovanie pokračovať v plnom rozsahu podľa rozvrhu, avšak dištančnou formouDôvodom je overenie tohto spôsobu výuky pre prípad vyhlásenia karantény v triedach. Učitelia zadajú do triednych kníh linky na platformu Cisco Webex, na ktoré sa žiaci budú pripájať.

      Z obedov budú žiaci po oba dni automaticky odhlásení. 
      Vyučovanie bude pokračovať v prezenčnej podobe (t.j. v škole) od štvrtku 16.09.2021, netreba však zabudnúť na podanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti v systéme Edupage. Ďakujeme za pochopenie.

     • Výdaj obedov od 6.9.-17.9.2021

     • Od 06.09.- 17.09.2021  budú chodiť jednotlivé triedy na obed do školskej jedálne podľa nasledujúceho rozpisu:

      • od 11.20 – III. ročník (po 4. hodine)
      • od 11.30 – II. ročník (10 min po 4. hodine)
      • od 12.35 – I. ročník (po 5. hodine)

      Stravníkov žiadame, aby sa pri stole nemiešali so spolužiakmi z iných tried, pri čakaní pred výdajným okienkom dodržiavali odstup a mali prekrytý nos a ústa rúškom (okrem času priamej konzumácie obeda).
      Po návrate štvrtákov z praxe budeme rozpis upravovať podľa počtu stravníkov v jednotlivých ročníkoch.
      Prihlásení stravníci majú automaticky nastavené menu č. 1. Ak si chcete objednať menu č. 2 alebo sa z obeda odhlásiť, urobte tak deň vopred cez Edupage, na termináli v jedálni alebo do 8.00 h ráno priamo u vedúcej jedálne (veduca.sj@oanba.sk, 02/43 29 41 41).

     • Príhovor riaditeľky školy k začiatku školského roka

     • Vážení rodičia,

      vaše deti opäť prekročili brány našej školy, aby zahájili školský rok 2021/2022, a tým pádom ďalší rok štúdia na našej škole. Dovoľte mi, aby som vám dala pár informácií, ktoré pre vás budú (dúfam) prospešné.

      Minulý týždeň sme vás žiadali o prejavenie záujmu o testovacie sady 25 Ag testov, ktoré budú na školy distribuované pre vaše deti. Z Ministerstva školstva sme však dostali e-mail, v ktorom nám oznamujú, že pre obrovský záujem o testy, nedostanú žiaci po 25 ks Ag testov, ale iba 5 ks pre žiakov, ktorých rodičia (alebo plnoletí žiaci) potvrdili záväzne cez Edupage záujem.

      Testy sme na školu ešte nedostali, avšak keď ich budeme mať, urobíme rozpis odberu (pre neplnoletých musí testy prevziať zákonný zástupca). Každé prevzatie testov je viazané na podpis rodiča (plnoletého žiaka), ktorým rodič zároveň potvrdí, že testy budú použité výlučne žiakom.

      Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste sa vy aj vaše deti riadili Školským semaforom - https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf , ktorý je pre nás záväzný. Okrem iného sú v ňom zverejnené Povinnosti rodiča a Odporúčania pre rodičov.

      Týmto vás preto žiadam o nasledovné zabezpečenia pre vaše deti:

      • prekrytie horných dýchacích ciest,
      • minimálne 2 rúška a papierové vreckovky,
      • potvrdiť cez Edupage (príp. papierovo) Písmné vyhlásenie o bezpríznakovosti (podľa nariadenia MŠVVaŠ SR nemôže škola pustiť do svojich priestorov žiaka bez tohto vyhlásenia). Vyhlásenie sa podáva na začiatku šk. roka a vždy po 3 a viacdennej absencii (vrátane víkendov),
      • žiak nesmie prísť do školy s príznakmi ochorenia,
      • zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi (riaditeľovi), ak žiak prišiel do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou na Covid 19, príp. ak mu lekárom bola stanovená karanténa, príp. ak mu bolo diagnostikované ochorenie Covid 19 (prosíme o bezodkladné oznámenie kvôli identifikácii úzkych kontaktov žiaka),
      •  trieda, ktrej žiak bol diagnostikovaný ako pozitívny na Covid 19, musí ísť do karantény. Výnimku z karantény majú žiaci a učitelia, ktorí prekonali Covid 19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), alebo žiaci plne zaočkovaní, alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covid 19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“.

      Mrzí nás záťaž, ktorú na vás ako rodičov kladieme, ale prvoradá je bezpečnosť vašich detí a v situácii, v ktorej sa nachádza celý svet už druhý rok, nám asi nič iné neostáva – my ako školy máme jasné pokyny, ktoré musíme dodržiavať.

      Škola naďalej bude robiť všetko preto, aby sme ochránili žiakov aj zamestnancov, vyžaduje si to však od všetkých mimoriadnu disciplínu. Viackrát denne budeme dezinfikovať spoločné priestory, na chodbách máme germicídne žiariče na dezinfekciu ovzdušia, v triedach sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky aj na samostatnú dezinfekciu počas dňa.

      Sme schopní zabezpečiť aj kombinovanú formu vyučovania (súčasne dištančnú – v prípade karantény žiakov a prezenčnú pre žiakov s výnimkou z karantény) aj vďaka vám - rodičom, pretože sme školu vybavili kamerami a ozvučovacími zariadeniami z príspevkov rodičovského združenia.

      Treba si však uvedomiť, že v takom prípade sa učiteľ bude prednostne venovať žiakom v triede, preto je dôležité, aby žiaci do školy prišli, keď sú zdraví. Výpadok prezenčného vyučovania bol veľmi dlhý a my chceme vašim deťom poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré je tak potrebné pre ich ďalšie smerovanie.
      Pozn.: MŠVVaŠ SR už neplánuje pristúpiť k plošnému uzavretiu škôl, učiť by sa malo celý školský rok 2021/2022.

      Intenzívne pracujeme na napredovaní kvality školy, zavádzame nový voliteľný predmet pre III. a IV. ročník Komunikačné zručnosti, zapojili sme sa do projektu IT akadémia, našim žiakom poskytujeme možnosti získania rôznych certifikátov (účtovnícke, štátnice z písania na PC, Cambridge certifikát ANJ – dokonca na úrovni C1, ECDL, atď). Zapájame sa do mnohých súťaží, v ktorých naši žiaci dosahujú excelentné výsledky (a to aj v prostredí dištančného vyučovania). Rozbiehame projekt Motýlia lúka, ktorú zriadime v areáli školy s našimi žiakmi, prihlásili sme sa do národného projektu edIT1 a chystáme aj pre tento školský rok množstvo zaujímavých aktivít.

      Tento školský rok oslávime 30. výročie založenia našej školy. Plánujeme usporiadať v závere školského roka slávnostnú akadémiu, ktorej by sa mali zúčastniť aj všetci terajší žiaci. Chceme pripraviť ročenku, v ktorej by sme zmapovali našu doterajšiu činnosť a úspechy. Budeme radi, ak nás podporíte sponzorsky (kto môže), aby sme mohli toto výročie dôstojne osláviť.

      Ďakujem, že ste dočítali túto dlhú správu, snažím sa vás ako rodičov informovať čo najpodrobnejšie o všetkom, čo sa deje a chystá, pretože máte právo byť informovaní. V prípade akýchkoľvek nejasností ma samozrejme môžete kontaktovať, budúci týždeň vás čaká rodičovské združenie (online formou, iba I. ročník bude mať prezenčné RZ – dáme info), aj tam určite dostanete odpovede na svoje otázky. Verím, že sme nastavení optimisticky a správne, pretože vzdelanie vašich detí a ich bezpečnosť je našim prvoradým cieľom.

      S úctou a so srdečným pozdravom

      Vaša riaditeľka

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk