• Dodatok k Vnútornému poriadku školy

     • Pedagogická rada schválila na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 dodatok k Vnútornému poriadku školy platnému pre školský rok 2020/2021 nasledovne:
      V časti II. bol bod 22.upravený takto: "Žiak nesmie nosiť do školy zbrane, výrobky obsahujúce tabak, alkohol alebo iné návykové látky, a predmety ohrozujúce zdravie spolužiakov a zamestnancov školy."
      Nie je teda dôležité, či žiak tieto produkty použil - porušenie VPŠ nastane aj vtedy, keď ich má pri sebe na vyučovaní, v areáli školy či na akcii organizovanej školou. Aj týmto spôsobom sa snažíme chrániť našich žiakov pred závislosťami a viesť ich k zdravému životnému štýlu. 

     • Ukončenie 1. polroka

     • Piatok 31. januára 2020
      1.- 2. h - učí sa podľa riadneho rozvrhu
      3. h - triednické hodiny, odovzdávanie výpisov z klasifikácie
      Obedy sa vydávajú v čase od 10.30 - 12.30 h (prosíme stravníkov, aby sa včas odhlásili, ak o obed nemajú záujem).
      Pondelok 3. februára 2020 - polročné prázdniny
      Utorok 4. februára 2020 - vyučovanie podľa rozvrhu

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vážení rodičia,
      z dôvodu končiaceho termínu platnosti pôsobenia Rady školy na OA Nevädzová, Vás prosíme o účasť na novej voľbe zástupcov rodičov do novej Rady školy, ktorá začne svoju činnosť hneď po ukončení mandátu pôvodnej Rady školy. 
      Voľba nových zástupcov do Rady školy sa bude konať na našej škole (pavilón B – vrátnica) dňa 27. 1 2020 (pondelok) v čase od 8.00 h – do 18.30 h, kde vhodením hlasovacích lístkov potvrdíte súhlas s vybranými kandidátmi. Na úspešné vykonanie týchto volieb je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich. Aby sme nemuseli voľby opakovať (z dôvodu nízkej účasti), prosíme vás, aby ste sa volieb zúčastnili.
      V tento deň sa bude konať na škole aj INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE v čase od 16.30 h do 17.30 h. Ak máte záujem aj o konzultácie s niektorým z vyučujúcich, môžete spojiť návštevu našej školy aj s touto aktivitou.

      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

      Činnosť Rady školy je nevyhnutná pre fungovanie školy a jej právoplatný mandát musí škola bezpodmienečne zabezpečiť.

      Za pochopenie a Vašu ústretovosť Vám veľmi pekne ďakujeme.

      S pozdravom

      Ing. Jana Orthová
      riaditeľka

     • Komisionálne skúšky za 1. polrok

     • Termíny sú určené pre žiakov, ktorým riaditeľka školy nariadila komisionálne skúšky (napr. z dôvodu vysokej absencie, a pod.):
      Telesná a športová výchova - 22.1.2020 o 14.30 h (tv)
      Daňová sústava - 22.1.2020 o 13.45 h (t1)
      Ekonomika - 22.1.2020 o 14.30 h (t1)
      Matematika - 21.1.2020 o 11.50 h (vt1)

      Žiaci, ktorých sa skúšky týkajú, boli o nich informovaní písomne a prostredníctvom Edupage.

     • Ekonomická olympiáda - postup do 2. kola

     • V treťom ročníku celoslovenskej súťaže Ekonomická olympiáda postúpilo do krajského kola až desať našich štvrtákov (štatisticky je každý deviaty postupujúci z Bratislavského kraja žiakom našej školy). Sú to:

      IV. A - Michal FeketeKatarína Kubicová
      IV. B - Viktória Kanichová, Zuzana Keselá, Rebecca Luchsová, Nikolas Mišík, Ondrej Sekáč, Jakub Slaninka, Renáta Staňová a Patrícia Šahová

      Gratulujeme!

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Viac o súťaži nájdete na adrese: www.ekonomickaolympiada.sk

     • Imatrikulácie prvákov 2019

     • Každý rok sprevádzajú prvácke triedne učiteľky svojich zverencov procesom prijímania do Cechu nevädzkárskeho a ani tentoraz to nebolo inak. Dúfame, že aj z tohtoročných prvákov vyrastú na Nevädzke rozumné a vnútorne krásne bytosti, ktoré využijú svoje schopnosti na budovanie lepšieho sveta.

      Ako mnoho iných zaujímavých školských aktivít aj výroba matrikulačných tričiek bola financovaná z rodičovských príspevkov. Tohtoročné motto "Nevädzka - múdrosť do vrecka..." vymysleli aplikáči z JA Firmy eNature.

     • Vianočný volejbalový turnaj 2019

     • Naši sympatickí telocvikári ešte pred sviatkami otestovali zručnosti študentov v prehadzovaní lopty cez sieť. Najlepšie to išlo zmiešanému tímu z III. C, ale ani druhé miesto volejbalistov z I. C či bronz pre III. B nie je na zahodenie. Nie je totiž dôležité vyhrať, ale dostať medailu :)
      Ceny pre víťazov turnaja boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Olympiáda v ANJ - výsledky školského kola

     • Kategória 2A:
      1. miesto - Križanová Alica (II. A) - postup
      2. miesto - Slezák Filip (II. C)
      3.-4. miesto - Ceconik Marco, Safaryan Tigram (obaja II. B)
      Kategória 2B:
      1. miesto - Fekete Michal (IV. A) - postup
      2. miesto - Tilinger Samuel (III. C)
      3. miesto - Baxa Adam (III. A)

      Odmeny pre súťažiacich školského kola olympiády boli financované z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk