• Vnútorný poriadok školy 2021/2022

     • Pedagogická rada schválila dňa 31.augusta 2021 Vnútorný poriadok školy platný pre školský rok 2021/2022.

      Celé znenie dokumentu nájdete v tomto odkaze: VPŠ 2021/2022.

      Prosíme všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby najneskôr do 10.9.2021 prostredníctvom svojho Edupage konta potvrdili, že sa s ním oboznámili a že ho berú na vedomie (nájdete ho v module Prihlasovanie).

     • Účelové cvičenia - pokyny pre I. a II. ročník

     • I. A - 7. 9. 2021 (utorok) - Železná studnička - zraz o 9.00 h parkovisko Červený most (konečná trolejbusu 212)
      I. B, I. C - 7. 9. 2021 (utorok) - Koliba - zraz o 9.00 h parkovisko pred reštauráciou Stroodel (konečná 203)
      II. A - 6. 9. 2021 (pondelok) - Železná studnička - zraz o 9.00 h parkovisko Červený most (konečná 212)
      II. B, II. C - 6. 9. 2021 (pondelok) - Koliba - zraz o 9.00 h parkovisko pred reštauráciou Stroodel (konečná 203)
      Oblečenie a výstroj - športové oblečenie primerané aktuálnemu počasiu, športovo-turistická obuv.
      Triedy sa v zmysle protiepidemiologických opatrení nebudú miešať. Z dôvodu bezpečnosti je počas akcie zakázaný presun žiakov na korčuliach, bicykloch a kolobežkách, taktiež nie je povolené vodenie psov.
      Žiaci oslobodení od telesnej výchovy sa o ďalšom postupe informujú u svojich triednych učiteľov.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Školský rok začína vo štvrtok 2. septembra 2021 v nasledovných časoch:
      a) žiaci I. ročníka o 8.00 h - v ten istý deň dostanú aj učebnice,
      b) žiaci II.- IV. ročníka o 8.50 h vo svojich triedach.

      Upozorňujeme, že v interiéroch školy je povinné prekrytie úst a nosa. Každý žiak musí odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - podáva sa po každej neprítomnosti žiaka v škole trvajúcej viac ako 3 kalendárne dni. Podpisujú ho plnoletí žiaci sami za seba, u neplnoletých jeden zo zákonných zástupcov. Vyhlásenie možno podať triednemu učiteľovi buď písomne (tlačivo nájdete tu: Bezpriznakovost.docx) alebo elektronicky cez Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Tešíme sa na vás a želajme si spoločne čo najpokojnejší školský rok 2021/2022.

     • Expedície DofE 2021

     • Dňa 18.6.2021 sa naši bojovníci o bronzové a strieborné ocenenie DOFE zúčastnili cvičnej expedície v okolí Koliby, aby si otestovali získané znalosti a zručnosti z teoretickej prípravy prežitia v prírode a boli pripravení absolvovať kvalifikačnú expedíciu so svojim expedičným tímom.

      Bronzoví účastníci Igor Sameš (II.B), Andrea Bukovinská (III.C) a Ela Balážová (III.A) a naši historicky prví strieborní účastníci Soňa Furuczová  (II.B) a Dóra Lelkes (III.A) sa počas spoločnej cvičnej expedície popasovali s orientáciou v prírode, prácou v tíme, prvou pomocou pri prípadnom zranení a  s ťažkými batohmi, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou expedície.

      Keďže cvičnú expedíciu úspešne zvládli, už im nič nebránilo vyraziť na kvalifikačné expedície do Malých Karpát.

      Bronzoví účastníci boli rozdelení do dvoch tímov a expedíciu absolvovali spolu s účastníkmi DOFE z OA Račianska v termínoch 21.-22.6.2021 a 24.-25.6.2021. Tím strieborných bol doplnený o účastníkov z gymnázia v Martine a spojenej školy Gercenova v Bratislave. Táto expedícia sa uskutočnila 21.- 23.6.2021.

      Nebolo to jednoduché, neprispelo k tomu ani horúce počasie, na mnohých miestach náročný terén, ťažké batohy (aj nohy), komáre, horúco v stanoch a únava,  vďaka čomu si viacerí siahli na dno svojich fyzických síl. Oplatilo sa však bojovať  a my môžeme byť hrdí na ďalších úspešných účastníkov programu DOFE, ktorých čoskoro čaká slávnostné odovzdávanie ocenení J

      Gratulujeme všetkým k úspechu a tešíme sa na nových bojovníkov! 

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk