• Prijímacie konanie do 1. ročníka OA

     • PRIJÍMACIE KONANIE BOLO UKONČENÉ.

      Na našu školu sa riadne zapísalo 87 žiakov, čím bol na 100% naplnený počet ponúkaných miest v 1. ročníku. Z tohto dôvodu sa 2. kolo prijímacieho konania konať nebude.

      Novoprijatým Nevädzkárom ďakujeme za dôveru a už teraz sa na nich tešíme. 

     • Čo o nás píše župan

     • Kvôli pandémii tohtoroční maturanti klasickú skúšku dospelosti nezažijú.
      Na župnej Obchodnej akadémii Nevädzová sme sa dnes zúčastnili odovzdávania vysvedčení.
      “Dnes ráno som mal tú česť odovzdávať maturitné vysvedčenia žiakom našej mimoriadne úspešnej Obchodnej akadémie na Nevädzovej. Boli sme vonku, síce pršalo, ale atmosféra bola fantastická. Viac ako 80 percent z triedy ide ďalej na výšku, oceňovali sme viacerých šikovných aj za mimoškolskú činnosť. Mimoriadna doba prináša mimoriadne riešenia a pani riaditeľka našla to najlepšie. Pedagógovia, decká, som na vás úprimne hrdý a dnešok pre mňa znamenal strašne veľa. Po odovzdaní vysvedčení sme na dvore spoločne zasadili ružový krík, ktorým škola zaviedla novú tradíciu. Odteraz ho bude sadiť každá končiaca trieda a vážim si, že som symbolicky pomohol zasadiť ten prvý,” povedal predseda BSK Juraj Droba.
      "Na našich maturantov sme veľmi hrdí a držíme im palce v zamestnaní aj ďalšom štúdiu."

      Fotografie z odovzdávania maturitných vysvedčení zverejnil aj denník Sme. Nájdete ich v tomto odkaze:

      https://domov.sme.sk/c/22411514/koronavirus-na-slovensku-pozrite-si-ako-vyzerala-maturita.html

       

     • Maturitné vysvedčenia odovzdával bratislavský župan

     • Dnes padali u nás na Nevädzke slzy dojatia. Lúčili sme sa so štvrtákmi zo IV. B, ktorí si prevzali svoje maturitné vysvedčenia priamo od župana BSK Juraja Drobu. Piatim najúspešnejším a najaktívnejším absolventom sme zároveň odovzdali špeciálne Ocenenie od riaditeľky školy, ktorým im chceme poďakovať za reprezentáciu školy počas štyroch rokov, ktoré u nás strávili.

      Aby sme na seba navzájom nezabudli, zasadili sme spoločne prvý ružový krík absolventov školy. Vytvoríme tak tradíciu, ktorá bude (nie jediným) dôvodom, aby sa k nám naši Nevädzkári vracali. A keďže sme sa spolu videli po dlhej dobe, ani rúška nám nezabránili tešiť sa spoločnému stretnutiu.

      Ocenenie riaditeľky školy 2020:

      Renáta Staňová, Sofia Kubešová, Lara Šipicki, Viktória Martinkovičová, Ondrej Sekáč

      Pochvala riaditeľkou školy:

      Viktória Kanichová, Zuzana Keselá, Patrícia Šahová, Terézia Miháliková, Juliana Repková

       

      Viac fotografií z akcie nájdete aj v nižšie priloženom odkaze.

       

     • Kurz na ochranu života a zdravia - III. ročník

     • Oznamujeme žiakom III. ročníka, že od 01.06.- 03.06.2020 sa bude online formou konať Kurz na ochranu života a zdravia v rozsahu 21 hodín. V tomto čase NEBUDE prebiehať výuka ostatných predmetov podľa rozvrhu. Žiaci sa však budú venovať špeciálnym témam, ktoré pre nich prostredníctvom Edupagu pripravia vyučujúci telesnej a športovej výchovy. Keďže absolvovanie kurzu nie je závislé od fyzickej a zdravotnej kondície žiakov, POVINNE ho absolvujú všetci tretiaci bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú oslobodení od TSV.

      V prípade, že sa žiak z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť zúčastniť aktivít súvisiacich s kurzom v tomto termíne, je povinný sa okamžite ospravedlniť triednemu učiteľovi a vykonať kurz v náhradnom termíne určenom riaditeľkou školy.

     • 7. školský veľtrh cvičných firiem 2020

     • Tohtoročný ročník školského veľtrhu podnikateľských zručností zvíťazil aj nad vírusom a vďaka inovatívnemu prístupu organizátoriek Ing. Adriany Juráškovej a Ing. Terézie Garaiovej sa prvýkrát uskutočnil vo virtuálnej podobe. Hlasovania sa zúčastnili žiaci i široká verejnosť cez FB stránku školy, online hlasovala aj odborná porota zložená z učiteľov školy, porotcov z českej centrály CEFIF, zo svetového združenia CF EUROPEN PEN International, zo ŠIOV-u a NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tu sú výsledky prvého virtuálneho školského veľtrhu na našej škole.

      "Srdečne Vám chcem poďakovať, že ste pripravili veľmi kvalitné podujatie.  Do hodnotenia ONLINE súťaží cvičných firiem sme sa zapojili aj my zo Slovenského centra cvičných firiem.

      Veľmi vysoko hodnotím, že ste zvolili online formu hodnotenia širokou verejnosťou cez FB a na druhej strane online hodnotenie odborníkmi v podnikateľskom vzdelávaní, čo umožnilo zapojiť do hodnotenia aj partnerov cvičných firiem z českej centrály CEFIF z Prahy ako aj zo svetového združenia CF EUROPEN PEN International z Essenu. Je to super.

      Pripravili ste zaujímavé podujatie  a my zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania z odboru FG a Slovenské centrum cvičných firiem si už vieme predstaviť online aj celoslovenský medzinárodný veľtrh. Čo to sme sa za polrok prevádzky online výučby naučili, takže to určite spolu zvládneme. Má to aj svoje výhody. 

      Budeme veľmi radi, keď prijmete našu ponuku na spoluprácu a pomôžete nám pri príprave a realizácii prvého ONLINE Medzinárodného Veľtrhu cvičných  firiem Slovenska v novembri 2020.

      Ešte raz chcem vyzdvihnúť a pochváliť  tento 1. virtuálny školský veľtrh CF, ktorý bol pre nás veľkým obohatením a prínosom."

      Gabriela Horecká, vedúca odboru finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem

       

      "Som nadšená z Vašej práce a práce Vašich žiakov. Obchodná akadémia Nevädzová patrí roky medzi špičku v cvičných firmách a nielen v tejto oblasti. Som hrdá, že aj ja môžem byť svedkom a tak trochu aj spoluúčastníkom Vašich úspechov.  Oceňujem vysokú profesionálnu úroveň manažovania online súťaže podnikateľských zámerov, nápady žiakov a ich entuziazmus a prístup pri tvorbe rôznych marketingových nástrojov. 

      Rešpektujem rozhodnutie odbornej komisie i verejnosti. Prajem Vám ďalšie úspechy v objavovaní nových prístupov k vzdelávaniu. Ste vzorom pre celé Slovensko i Európu. 

      Prajem pevné zdravie a krásny finiš tohto jedinečného školského polroka."

      Doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD., Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

       

     • Kritériá na prijímanie do 1. ročníka

     • Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že sme aktivovali elektronickú prihlášku, ktorú je možné vyplniť vtedy, ak základná škola záujemcu používa aplikáciu Edupage. Žiak bude prijatý na OA Nevädzová na základe splnenia týchto kritérií pre štvorročné denné štúdium v odbore 6317 M obchodná akadémia:

      Kritériá na prijímanie do 1. ročníka 2020/2021

      V novom školskom roku otvárame 3 triedy pre 87 žiakov - z toho budú 2 triedy klasického štúdia a jedna trieda bude podľa záujmu zapojená do systému duálneho vzdelávania.

      Prijímacie konanie je však spoločné pre všetkých uchádzačov, preto sa záujem o duálne vzdelávanie do prihlášky na SŠ neuvádza. Po potvrdení prijatia žiaka zašleme zákonnému zástupcovi vstupný dotazník, v ktorom môže označiť záujem/nezáujem o duál.
      Druhou možnosťou je, že sa žiak vopred dohodne na zmluve s konkrétnym zamestnávateľom. Vtedy dostane od neho potvrdenie, ktoré priloží k prihláške - ak bude prijatý, automaticky ho zaradíme do triedy duálneho vzdelávania.

      V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte riaditeľku školy Ing. Janu Orthovú emailom na oanba@oanba.sk alebo telefonicky na čísle 02/43411158.

     • Štátne skúšky z administratívy a korešpondencie 2020

     • V spolupráci s NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave sa u nás vo februári konali tzv. štátnice z písania na počítači a korešpondencie, ktoré úspešne zvládlo celkom 13 tretiakov a štvrtákov.

      Blahoželáme týmto študentom:
      Karolíne Žilinskej (III. A), Anette Baloghovej, Michaele Dömötorovej, Viktórii Hrickovej, Alexandrovi Jakubcovi, Kristíne Luptákovej, Kataríne Masarovičovej, Andrejovi Slobodovi (všetci z III. B), Lucii Kunovičovej, Samuelovi Tilingerovi (III. C), Sofii Kubešovej, Renáte Staňovej a Lare Šipicki (všetky z IV. B)

     • Reklamy cvičných firiem 2020

     • Druhácke cvičné firmy dostali v rámci marketingových zručností úlohu vytvoriť reklamný spot svojej firmy v trvaní 30 až 60 sekúnd. Výsledky ich práce môžu žiaci, absolventi, rodičia i ostatní záujemcovia vyjadriť v dotazníku určeného pre laickú verejnosť tu:

      Dotazník  - verejnosť

      Okrem toho bude reklamné spoty hodnotiť aj odborná porota zložená z pedagógov, zamestnacov Slovenského centra cvičných firiem či NHF EU v Bratislave.
      Všetky reklamy nájdete po kliknutí tu:

       

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk