• Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2020

     • Intersteno je medzinárodná federácia pre spracovanie informácií, ktorá bola založená v Londýne v roku 1887. Od roku 2003 organizuje internetovú online súťaž v písaní na PC, pričom sa môže súťažiť v materinskom jazyku, a tiež vo viacjazyčnej súťaži, kde je možné si vybrať zo 16 jazykov. Naša škola sa do súťaže zapája od roku 2017 a výnimkou nie je ani tento špeciálny rok. 
      V kategórii žiakov od 13-16 rokov súťažilo 307 študentov celého sveta, pričom Igor Sebastian Sameš (I. B) dosiahol 19. miesto a Katarína Bötösová (I. B) 20. miesto.
      V kategórii juniorov od 17-20 rokov bola konkurencia väčšia - spomedzi 890 súťažiacich skončila Lucia Kunovičová na 92. mieste, Samuel Tilinger (obaja III. C) na 114. mieste a ešte len prváčka Sofia Füzek (I. B) na 218. mieste. Prípravu žiakov na súťaž má "na svedomí" Ing. Terézia Garaiová.
      Všetkým zúčastneným gratulujeme k naozaj povzbudivým výsledkom.

      Účasť na súťaži Intersteno 2020 bola financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • Upozorňujeme žiakov a rodičov, že pri prvom nástupe žiakov do školy po prerušení vyučovania musia odovzdať triednemu učiteľovi toto Vyhlásenie o zdrav_stave.docx podpísané zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom. Tlačivo si, prosím, stiahnite z odkazu a vytlačte VOPRED.

      Podľa Usmernenia MŠVVaŠ platí, že: 

      "Zákonný zástupca

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020 (zverejníme ich najneskôr do 19.6.2020 na stránke školy).
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené."

      Rozpis výmeny učebníc, čistenia lavíc, odovzdávania kľúčov od skriniek a spoločného fotenia tried je naplánovaný nasledovne:

      III. ročník - v utorok 23.06.2020 od 8.00 h

      II. ročník - v stredu 24.06.2020 od 8.00 h

      I. ročník - vo štvrtok 25.06.2020 od 8.00 h

      Presné pokyny žiakom podajú triedni učitelia. 

     • Predĺženie platnosti ISIC karty

     • Upozorňujeme žiakov, že platnosť zľavy na dopravu pomocou karty ISIC je len do 30.6.2020. Aby ste mohli využívať študentské cestovné aj počas prázdnin, je nutné si predĺžiť platnosť čipu. Presný postup nájdete v tomto letáčiku: 
      ISIC - doprava.pdf
      Školský terminál bude v škole sprístupnený od 22.6.2020 u Ing. Zmajkovičovej.

      Ak ste si v septembri zakúpili ISIC známku na ostatné zľavy (vstupné, kultúra, knihy a pod.), jej platnosť vyprší až 30.9.2020. Postup pri zakúpení známky na ďalší školský rok je uvedený v tomto letáku:  
      ISIC - zľavy.pdf

       

     • Reportáž o rozlúčke s maturantmi 2020

     • Ani Televízia Ružinov nesmela na tohtoročnej veľmi špecifickej slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení chýbať. V reportáži z 29. mája 2020 nájdete nielen rozhovory so žiakmi IV. B a ich triednou učiteľkou Mgr. Beátou Baráthovou, ale dozviete sa aj odpoveď na otázku, kto im bude najviac chýbať.
      Reportáž o nás začína v 12. minúte.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk