• Hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/2021

     • Na základe Usmernenia vydaného MŠVVaŠ pre stredné školy (celé znenie nájdete tu) budú žiaci našej školy hodnotení za 1. polrok školského roka 2020/2021 bezo zmien, teda tak, ako to schválila pedagogická rada v auguste 2020.
      Zo všetkých vyučovacích predmetov okrem etickej výchovy (I. a II. ročník) a odbornej praxe (IV. ročník) sa budú žiaci hodnotiť päťstupňovou klasifikáciou. Uvedené dva predmety budú hodnotené slovným vyjadrením "absolvoval" alebo "neabsolvoval". 

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny trvajú až do piatku 8. januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať od 11. januára formou, ktorá bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie zverejníme na tejto stránke alebo vám ich zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • 5 peňazí s Národnou bankou Slovenska 2020

     • Projekt 5 peňazí je online finančným vzdelávaním žiakov stredných škôl, ktoré sme v spolupráci s NBS zrealizovali v stredu 16.12.2020 v prvej skupine tretiakov. Séria online stretnutí pre celý III. ročník bude pokračovať aj v novom kalendárnom roku.

      Reakcie žiakov z III. C:
      “Mne osobne sa prednáška NBS páčila. Bola zaujímavá, aj všetky cvičenia, ktoré sme robili, ale najviac ma bavilo robiť rozpočet, pretože si hneď uvedomíte, že keď sa budete chcieť osamostatniť, nebude to také ľahké.”

      “Páčil sa mi nápad s tými 5 povolaniami, ktoré sme si vyberali, a potom sme postupne došli k jednému, ktoré by bolo pre nás najvhodnejšie. Super bolo aj to, že nehovorilo iba pár ľudí, ale všetci.”

      “Mne sa páčilo to, že tam bolo viac tých lektorov, a že sa striedali. Podľa mňa je to oveľa lepšie a efektívnejšie, než keby tam bol iba jeden lektor a hovoril tri hodiny v kuse.”

      “Podľa môjho názoru workshop bol dobre vymyslený a edukatívny. Naučili sme sa o hospodárení s peniazmi v rodine, zopakovali sme si mzdy a hľadali sme si prácu.”

      "Som veľmi rada, že som sa toho mohla zúčastniť, veľa som si zopakovala a aj naučila niečo nové, pracovali so všetkými žiakmi a všetci sme sa zapájali. Celkovo sa mi to páčilo.“ 

      Viac informácií o projekte nájdete v tomto odkaze:

     • Mladí v Európskej únii - workshop pre II. ročník

     • V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku sa v pondelok 14. 12. 2020 stretli druháci na online webinári na tému Mladí v EÚ. Dozvedeli sa o histórii, súčasnosti, aktuálne schálenom rozpočte tejto organizácie či o možnostiach pre mladých ľudí, ktoré členstvo v Únii ponúka. Súčasťou webinára bol aj malý kvíz, v ktorom zvíťazil tím z II. B.

     • Naše cvičné firmy si všimli už aj v Kanade

     • Scott Mitchell je výkonný riaditeľ Medzinárodnej centrály cvičných firiem EUROPEN - PEN International. Zaslal nám túto videogratuláciu k úspechu našich cvičných firiem na Medzinárodnom online veľthu cvičných firiem, ktorý sa konal v novembri 2020. Ďakujeme za pochvalu našich žiakov i učiteľov. Ešte doplníme, že za úspechom všetkých spomínaných firiem stojí najmä ich učiteľka Ing.Terézia Garaiová.

     • Protidrogová prednáška pre tretiakov

     • Ani počas dištančného vzdelávania nezanedbávame prevenciu proti závislostiam. V spolupráci s BSK sme pre našich tretiakov zorganizovali veľmi podnetnú aktivitu, ktorú viedol skúsený lektor JUDr. Rastislav Ďurove. 

      Tretiaci tak získali nielen všeobecné informácie o najznámejších legálnych aj nelegálnych látkach, o rizikách a dôsledkoch užívania týchto látok, ale aj o možnostiach prvej odbornej pomoci v prípade problémového užívania drog, či trestnoprávnych dôsledkoch spojených s obstarávaním a držbou nelegálnych drog. Študenti sa dozvedeli aj o spôsoboch, ako odmietnuť drogy v prípade ponuky.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk